به گزارش امید نیوز دکتر علی مطهری در صفحه توییتر خود خاطره ای جالب به نقل از شهید مطهری نقل کرد که در ابتدای انقلاب خبرنگاری از ایشان میپرسد که در صورت ایجاد مشکلی برای امام و فقدان ایشان چه کسی جایگزین ایشان در رهبری انقلاب میشود.