به گزارش سرویس استخدام امید نیوز-تفکر ما، فعالیتی گروهی در راستای پیشرفت و توسعه است

چند نکته مورد نظر ما:
توانایی مدیریت و راهبری بالا برای بخش بازاریابی و فروش
نظم و انضباط کاری و توانایی برنامه ریزی و اجرا
دارای توانایی برقراری ارتباط و روابط اجتماعی بالا
توانایی اجرایی نمودن برنامه های تعیین شده طبق مدل کسب و کار
خلاق و ایده پرداز

"شرایط محیط کار نیز از قرار زیر است"
ساعت کاری: 8:30 تا 17
حقوق مناسب و بیمه
محل کار: تهران
زمان محدود برای انتخاب و استخدام نیروها

در تلگرام لطفا رزومه و پیام دهید
@elmnaH_M