|
|
کدخبر: ۱۱۳۶۵۲

آخرین تغییرات قیمت های این جدول مربوط به تاریخ ۱۲ بهمن ماه است.

مدل
قیمت بازار
قیمت نمایندگی
تغییرات
تندر ۹۰(لوگان)

۳۲,۵۰۰, ۰۰۰
۳۱,۵۵۰, ۰۰۰
- - -
تندر ۹۰اتوماتیک
۴۲,۵۰۰, ۰۰۰


۴۵,۶۵۱, ۰۰۰


۱۰۰۰۰۰
تندر ۹۰(بنزینی تک ایربگ)
۳۵,۵۰۰, ۰۰۰
- - -
- - -
تندر ۹۰(بنزینی)
۳۷,۶۰۰, ۰۰۰
۳۵,۱۰۰, ۰۰۰
۱۰۰۰۰۰
تندر ۹۰(دوگانه)
۳۹,۵۰۰, ۰۰۰
- - -
- - -


رانا
۲۹,۸۰۰, ۰۰۰
۲۹,۲۰۰, ۰۰۰
- - -
راناLX
۳۰,۷۵۰, ۰۰۰
۳۰,۲۳۲, ۰۰۰

۵۰۰۰۰
پژو روا
۱۹,۳۰۰, ۰۰۰
- - -


۲۰۰۰۰۰
سمندLX
۲۷,۵۰۰, ۰۰۰
۲۳,۰۰۰, ۰۰۰
۲۰۰۰۰۰
سمندLX EF۷
۲۸,۸۰۰, ۰۰۰
۲۷,۹۴۷, ۰۰۰
۲۰۰۰۰۰
سمندLX EF۷ Multiplex
- - -
- - -
- - -
سمندLXپایه گازسوز
۲۹,۶۰۰, ۰۰۰
۲۶,۸۵۰, ۰۰۰
۲۰۰۰۰۰
سمندLXپایه گازسوز(یورو ۴)
۲۸,۳۰۰, ۰۰۰
۲۷,۹۴۷, ۸۰۰
۵۰۰۰۰۰
سمندLXدوگانه سوز
۲۹,۶۰۰, ۰۰۰
۲۶,۸۵۰, ۰۰۰
۲۰۰۰۰۰
سمندSE
۲۴,۳۰۰, ۰۰۰
۲۰,۶۲۰, ۰۰۰
۱۰۰۰۰۰
سمند سورنELX
۳۵,۵۰۰, ۰۰۰
۳۰,۵۰۰, ۰۰۰
- - -
سورنELX EF۷
۳۸,۳۰۰, ۰۰۰
۳۵,۰۰۰, ۰۰۰
۲۰۰۰۰۰
وانت پژوPU۱
- - -
- - -


- - -


وانت پیکان(باردو)


۱۲,۶۵۰, ۰۰۰
۱۲,۳۴۵, ۰۰۰


۵۰۰۰۰

وانت پیکان(باردو) دوگانه سوز

۱۴,۷۰۰, ۰۰۰
۱۴,۲۹۰, ۰۰۰
۱۵۰۰۰۰

ارسال نظر