|
|
کدخبر: ۱۲۳۶۷

آوای پیشواز تلفن ثابت در حالی فعال می شود که نرخ آن ۱۰۰ تومان کمتر از تلفن های همراه است و تمامی ضوابط مربوط برای تلفن های همراه برای ثابت نیز برقرار است.

به گزارشامیدبه نقل از تسنیم، در شرایطی که بر سر تخلف اپراتورهای همراه اول و ایرانسل در ارائه آوای انتظار و پیشواز، تمرکز رگولاتوری بر روی بازپرداخت اضافه دریافت ها از مشترکین رفته است و طی روزهای گذشته میزان تخلف این اپراتورها را مجموعا ۱۴ میلیارد تومان تعیین کرد، تعرفه آوای پیشواز تلفن ثابت نیز مشخص شد.

ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ ﺩﺭ ﺟﻠﺴﻪ ﺷﻤﺎﺭه ۱۷۳ ﻣﻮﺭﺥ ۱۳۹۲/۶ / ۱۷ خود، ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺁﻭﺍی ﭘﻴﺸﻮﺍﺯ ﺩﺭ ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎی ﺗﻠﻔﻦ ﺛﺎﺑﺖ ﺭﺍ ﺑﺮﺭسی ﻭ ﺳﻘﻒ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺧﺮﻳﺪ ﻫﺮ ﺁﻭﺍی ﭘﻴﺸﻮﺍﺯ ﺑﺎ ﻣﺪﺕ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ۳۰ ﺭﻭﺯ، ۲ هزار ﺭﻳﺎﻝ تصویب کرد.

البته در راستای این مصوبه کلیه ﺿﻮﺍﺑﻂ ﻭ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻣﻨﺪﺭﺝ ﺩﺭ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭه ۲ ﺟﻠﺴﻪ ﺷﻤﺎﺭه ۱۴۷ ﻣﻮﺭﺥ ۱۳۹۱/۶ / ۵ را که مربوط به ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺍﺭﺍﻳﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺁﻭﺍی ﭘﻴﺸﻮﺍﺯ ﺩﺭ ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎی ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮﺍه بود را برای این موضوع نیز در نظر گرفت.

ضوابط مندرج در مصوبه جلسه شماره ۱۴۷(مورخ ۱۳۹۱/۶ / ۵):

۱ - ﻛﻠﻴﻪ ﺍﭘﺮﺍﺗﻮﺭﻫﺎ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﺑﺮﺍی ﻫﺮﻳﻚ ﺍﺯ ﺁﻭﺍی ﭘﻴﺸﻮﺍﺯ ﻣﺠﻮﺯ ﻻﺯﻡ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻭ ﺍﺭﺷﺎﺩ ﺍﺳﻼمی درﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺑﻪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺍﺭﺍﻳﻪ ﻛﻨﻨﺪ.

۲ - ﺍﺳﺘﻔﺎﺩه ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺧﺪﻣﺖ، ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻪ، ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻓﻌﺎﻝ ﺳﺎﺯی ﻳﺎ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺗﻨﻈﻴﻤﺎﺕ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﻭ ﺗﻨﻬﺎ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺁﻥ، ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺧﺮﻳﺪ ﻫﺮ ﺁﻭﺍی ﭘﻴﺸﻮﺍﺯ ﺑﺮﺍی ﻳﻚ ﺩﻭﺭه ﺯﻣﺎنی ﻣﺸﺨﺺ ﺍﺳﺖ.

۳ - ﻓﻌﺎل سازی ﺍﻳﻦ ﺧﺪﻣﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ﻭ ﺍﭘﺮﺍﺗﻮﺭ ﺑﻪ ﻫﻴﭻ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺠﺎﺯ ﺑﻪ ﻓﻌﺎل سازی ﺧﻮﺩﻛﺎﺭ ﺧﺪﻣﺖ ﻭ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺍﺯ ﻣﺸﺘﺮﻛﻴﻦ نیست.

۴ - ﺍﺭﺳﺎﻝ ﭘﻴﺎﻡ ﻛﻮﺗﺎه ﺑﺮﺍی ﺧﺮﻳﺪ / ﺣﺬﻑ ﺁﻭﺍی ﭘﻴﺸﻮﺍﺯ ﺭﺍﻳﮕﺎﻥ ﺍﺳﺖ.

۵ - ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻴﻜﻪ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﺑﺮﺍی ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺗﻨﻈﻴﻤﺎﺕ ﻳﺎ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺍﺯ ﺭﻭﺵ ﭘﻴﺎﻡ ﻛﻮﺗﺎه ﺍﺳﺘﻔﺎﺩه ﻛﻨﺪ، ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﻫﺮ ﭘﻴﺎﻡ ﻛﻮﺗﺎه ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻃﺮﺡ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻓﻌﺎﻝ ﺩﺭ ﺣﺴﺎﺏ ﻭی ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ می ﺷﻮﺩ. ﺳﺎﻳﺮ ﺭﻭﺵ ﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩه ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ(ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﭘﺎﻳﮕﺎه ﺍﻃﻼﻉ ﺭﺳﺎنی ﺍﭘﺮﺍﺗﻮﺭ، ﺗﻤﺎﺱ ﺍﺯ ﺧﻂ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮﺍه ﺑﺎ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻤﺎﺱ ﻭ…) ﺭﺍﻳﮕﺎﻥ ﺍﺳﺖ.

ﺗﺒﺼﺮه - ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻴﻜﻪ ﺍﭘﺮﺍﺗﻮﺭ ﺭﻭﺵ ﺟﺪﻳﺪی ﺑﺮﺍی ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺍﻳﻦ ﺧﺪﻣﺖ ﻣﻌﺮفی ﻛﻨﺪ، ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﺍﺧﺬ ﻣﺠﻮﺯ ﺍﺯ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﺠﺎﺯ ﺑﻪ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﻭجهی ﺍﺯ ﻣﺸﺘﺮﻛﻴﻦ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ.

۶ - ﻣﺸﺘﺮﻙ می تواند ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ﺧﺮﻳﺪ ﻫﺮ ﺁﻭﺍی ﭘﻴﺸﻮﺍﺯ ﺗﺎ ﻧﺼﻒ ﺩﻭﺭه ﻣﺪﺕ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺁﻭﺍی ﺧﺮﻳﺪﺍﺭی ﺷﺪه، ﺑﺪﻭﻥ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻫﻴﭻ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺍی(ﺑﻪ ﺟﺰ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺗﻨﻈﻴﻤﺎﺕ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩه ﺍﺯ ﺭﻭﺵ ﭘﻴﺎﻡ ﻛﻮﺗﺎه)، ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﻓﻌﺎﺕ ﺑﺎ ﺁﻭﺍی ﻫﻢ ﻗﻴﻤﺖ ﺩﻳﮕﺮی ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻛﻨﺪ.

۷ - ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺣﺬﻑ ﺁﻭﺍ، ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺧﺮﻳﺪ ﺁﻥ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﺑﺎﺯﮔﺮﺩﺍﻧﺪه ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.

۸ - ﺍﭘﺮﺍﺗﻮﺭﻫﺎ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻧﺤﻮه ﻓﻌﺎﻝ ﺷﺪﻥ ﻳﺎ ﻏﻴﺮﻓﻌﺎﻝ ﺷﺪﻥ ﺧﺪﻣﺖ ﺩﺭ ﻫﺮ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﮔﺎه ﺳﺎﺯﻧﺪ. ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻛﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺧﺮید ﻫﺮ ﺁﻭﺍ ﻳﺎ ﭘﺲ ﺍﺯ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﻣﺪﺕ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺁﻭﺍ، ﻳﻚ ﭘﻴﺎﻡ ﻛﻮﺗﺎه ﺑﺮﺍی ﻣﺸﺘﺮﻙ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﻛﻨﻨﺪ.

ﺗﺒﺼﺮه - ﺍﭘﺮﺍﺗﻮﺭﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﺗﻤﺪﻳﺪ ﻣﻬﻠﺖ ﺁﻭﺍی ﭘﻴﺸﻮﺍﺯ ﺍﻧﺘﺨﺎبی ﻣﺸﺘﺮﻙ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺍﺧﺬ ﻧﻈﺮ ﻭی ﺍﻗﺪﺍﻡ کنند ﻭ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﺧﻮﺩﻛﺎﺭ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺑﻪ ﺗﻤﺪﻳﺪ ﻣﻬﻠﺖ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩه ﺍﺯ ﺁﻭﺍ ﻭ ﺷﺎﺭژ ﻣﺠﺪﺩ ﻭی ﻛﻨﺪ.

ﺍﻳﻦ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﺑﻼﻍ ﻻﺯﻡ ﺍﻻﺟﺮﺍ است.

ارسال نظر