|
|
کدخبر: ۱۷۷۴۴۹

مطابق گزارش‌ارائه شده از سوی مرکز آمار در سال ۱۳۹۲ از کل بیکاران ۱۰ ساله و بیشتر ۹۷.۵ درصد با سواد و ۲.۵ درصد بی سواد بوده‌اند.

مرکز آمار ایران طی گزارش به نتایج آمار گیری نیروی کار در سال ۹۲ پرداخت. بر اساس نتایج طرح آمار گیری نیروی کار، جمعیت کشور ۷۵۷۰۶۸۹۸ نفر برآورد شده است که ۱۲۳۵۱۰۱۲ نفر از آنها ۹سال و کمتر و ۶۳۳۵۵۸۸۵ نفر ۱۰سال و بیش‌تر سن داشته‌اند. به عبارتی ۸۳.۷ درصد از جمعیت کل کشور در سن کار(۱۰ساله و بیش‌تر) می‌باشند. به لحاظ جنس ۵۰.۱ درصد مرد و ۴۹.۹ درصد زن بوده است که نسبت جنسی برابر۱۰۱ به دست می‌آید. به عبارت دیگر در مقابل هر ۱۰۰ نفر زن ۱۰۱ نفر مرد وجود داشته است. نتایج نشان می دهد ۷۲.۱ درصد آن ها در نقاط شهری و ۲۷.۹ درصد در نقاط روستایی ساکن بوده‌اند.

همچنین در سال ۱۳۹۲ تعداد ۲۲۵۱۸۰۳۴ خانوار معمولی ساکن و گروهی در کشور برآورده شده است که ۱۹۷۷۷۶۸۱ دارای سرپرست مرد و ۲۷۴۰۳۵۲ خانوار دارای سرپرست زن بوده اند.

*جمعیت فعال و وضع سواد

مطابق گزارش مرکز آمار در سال ۱۳۹۲, افراد شاغل و بیکار در مجموع, ۳۷.۶درصد از جمعیت ۱۰ساله و بیش تر را تشکیل می‌داده‌اند. این نسبت در جامعه مزبور برای مردان ۶۳.۰درصد و برای زنان ۱۲.۴ درصد بوده است. همچنین این نسبت در نقاط شهری ۳۶.۹درصد و در نقاط روستایی ۳۹.۷درصد است.

در سال ۱۳۹۲ از کل شاغلان ۱۰ ساله و بیشتر ۹۰.۳ درصد با سواد و ۹.۷ درصد بی سواد بوده‌اند. این نسبت برای مردان به ترتیب۹۱.۳ درصد و ۸.۷ درصد و برای زنان ۸۴.۵ درصد و ۱۵.۵ درصد بوده است.

همچنین از کل جمعیت بیکار ۱۰ساله و بیشتر ۹۷.۵ درصد باسواد و ۲.۵ درصد بی سواد بوده اند. این نسبت برای مردان به ترتیب ۹۶.۶ درصد و ۳.۴ درصد و برای زنان ۹۹.۳ درصد و ۰.۷ درصد بوده است.

ارسال نظر