|
|
کدخبر: ۷۴۴۴۴

خودرو

مدل

قیمت(تومان)

پراید

۱۳۲LE

۱۸.۰۰۰. ۰۰۰

پراید

۱۳۲EX

۱۸.۴۰۰. ۰۰۰

پراید

۱۳۲SE

۱۸.۸۰۰. ۰۰۰

پراید

۱۳۲SL

۱۶.۷۰۰. ۰۰۰

پراید

۱۴۱EX

۱۷.۴۰۰. ۰۰۰

پراید

۱۴۱SX

۱۶.۰۰۰. ۰۰۰

پراید

۱۱۱SX

۱۸.۰۰۰. ۰۰۰

پراید

۱۱۱EX

۱۸.۸۰۰. ۰۰۰

پراید

۱۱۱SL

۱۷.۴۰۰. ۰۰۰

پراید

۱۳۱SLگازسوز

۱۸.۰۰۰. ۰۰۰

پراید

۱۳۱SX

۱۷.۴۰۰. ۰۰۰

پراید

۱۳۱LEگازسوز

۱۸.۹۰۰. ۰۰۰

پراید

۱۳۱TL

۱۶.۹۰۰. ۰۰۰

ارسال نظر