|
|
کدخبر: ۱۵۷۳۳۵

برخورداری در گفت وگو با تسنیم:

خبرگزاری تسنیم: رئیس دانشگاه علم و صنعت با اشاره به نقش مهم دانشگاه ها در زمینه اقتصاد و فرهنگ با تاکید بر ایجاد عزم ملی برای رشد فرهنگی و اقتصادی گفت: دانشگاهها عزم ملی را از دورن خود شروع کنند.

محمدعلی برخورداری رئیس دانشگاه علم و صنعت در گفت وگو با خبرنگار گروه دانشگاهخبرگزاری تسنیمبا اشاره به نقش دانشگاه ها در عملیاتی شدن شعار سال اظهار داشت: برخی فکر می کنند به دلیل اینکه دانشگاه مستقیما کار اقتصادی انجام نمی دهد، نقش موثری در این حوزه ندارد در حالیکه دانشگاه به شکل غیر مستقیم در مسائل مهمی چون فرهنگ و ایجاد عزم ملی نقش دارند و به دلیل اینکه فرهنگ اقتصاد را می سازد دانشگاه ها نیز می توانند بستر مناسبی را در این زمینه ایجاد کنند.

وی افزود: عزم ملی مستلزم وحدت ملی اس و این مساله هم فکری و انسجام داخلی را تقویت می کند به جاست که دانشگاه ها این مساله را از درون خود شروع کنند و با ایجاد انسجام وحدت و یکپارچگی در داخل دانشگاه آن را به جامعه بسط دهند.

رئیس دانشگاه علم و صنعت ایجاد عزم ملی را باعثرشد فرهنگی و در پی آن رشد اقتصادی دانست و گفت: بخشی از اقتصاد توسط تولید فعال می شود و یکی از مهمترین ابزارهای تولید، علم است که دانشگاه ها مسئولیت تولید آن را بر عهده دارند.

برخورداری با اشاره به اینکه در حال حاضر کشور در بخش پژوهش فعال است و طی سالهای گذشته دانشگاههای ایران دستاوردهای پژوهشی خوبی داشته اند، یادآور شد: در حال حاضر نیازمند تبدیل این پژوهشها به فناوری هستیم، دانشگاهها در این حوزه از کار می توانند با کمک نیروی انسانی موجود اقدامات مناسب را انجام دهند.

وی با اشاره به ایجاد بسیج عمومی برای تاسیس شرکت های دانش بنیان در دانشگاهها گفت: دانشگاه ها با حمایت از این شرکتها زمینه تبدیل دانش به فناوری را فراهم می کنند و همین مساله باعثرشد اقتصادی در کشور می شود.

رئیس دانشگاه علم و صنعت افزود: دانشگاهها با تقویت پتانسیل عظیم پژوهش می توانند قدمهای موثری را در این بخش بردارند و زمینه رشد و توسعه اقتصادی در کشور را فراهم سازند.

انتهای پیام /

ارسال نظر