|
|
کدخبر: ۱۷۸۱۵۴

گاهی وقت ها میشود که مردم ما خیلی چیزها وخیلی کس ها را راحت فراموش میکنند.

به گزارش گروه سیاسی امید نیوز - خیلی از مردم در یک مورد باهم مشترک هستند و همه آن رابه خوبی انجام می دهند بی عیب ونقص و بی کم و کاست و آن نارضایتی از عالم و آدم است اما کاش وسط این همه تنبلی و افسردگی و از همه مهمتر نالیدن از همه چیز قدری فقط قدری به آرامش وامنیتی که داریم فکر میکردیم همین آرامشی و امنیتی که به مافرصت داده هروقت دوست داریم افسرده شویم یا تنبل یا حتی انقدر بهمان فرصت داده که از همه ایراد بگیریم غیر خودمان خودمانی که حاضر نیستیم فقط یک قدم در برابر هزاران قدمی که خیلی سال قبل برایمان برداشته شده برداریم حتی الانی هم که هیچ قدمی برنمی داریم کسانی هستند که هزاران کیلومتر آنطرف تر یاحتی همین بیخ گوشمان برایمان قدم برمیدارند تا بلکه روزی نشود که قدر خیلی از داشته ها را بدانیم و فرصت فکر کردن به نداشته ها را نداشته باشیم.

ارسال نظر