|

ساسی مانکن :

  • حقوق کودکان وچالش های فضای مجازی

    ملیحه ابوالقاسمی کارشناس حقوقی، موضوع صیانت از حقوق کودک و نوجوان در فضای مجازی، مسئله‌ای مهم و در خور توجه است که متاسفانه این حقوق در حال حاضر مورد توجه قرار نگرفته است و آسیب‌های متعددی کودکان و نوجوانان فعال در فضای مجازی را مورد تهدید قرار میدهد.