|
|
کدخبر: ۱۱۲۷۰۶

اگر قصد خرید سیم کارت دارید، قیمت سیم کارت مورد نظرتان را در جدول زیر بخوانید:

اعتباریایرانسل

کد وضعیت قیمت خرید قیمت فروش
صفر حدود ۴,۰۰۰ تومان حدود ۵,۰۰۰ تومان
اعتباریرایتل

کد وضعیت قیمت خرید قیمت فروش
صفر حدود ۲۰,۰۰۰ تومان حدود ۲۵,۰۰۰ تومان
دائمیرایتل

کد وضعیت قیمت خرید قیمت فروش
صفر حدود ۱۲۵,۰۰۰ تومان حدود ۱۳۵,۰۰۰ تومان
اعتباریهمراه اول

کد وضعیت قیمت خرید قیمت فروش
صفر حدود ۷,۰۰۰ تومان حدود ۱۰,۰۰۰ تومان
دائمیهمراه اول

کد وضعیت قیمت خرید قیمت فروش
۱ کار کرده حدود ۱,۷۰۰, ۰۰۰ تومان حدود ۲,۰۰۰, ۰۰۰ تومان
۲ کار کرده حدود ۸۵۰,۰۰۰ تومان حدود ۹۵۰,۰۰۰ تومان
۳ کار کرده حدود ۷۰۰,۰۰۰ تومان حدود ۸۰۰,۰۰۰ تومان
۴ کار کرده حدود ۵۰۰,۰۰۰ تومان حدود ۶۰۰,۰۰۰ تومان
۵ کار کرده حدود ۴۴۰,۰۰۰ تومان حدود ۵۰۰,۰۰۰ تومان
۶ کار کرده حدود ۳۷۰,۰۰۰ تومان حدود ۴۶۰,۰۰۰ تومان
۷ کار کرده حدود ۲۷۰,۰۰۰ تومان حدود ۳۲۰,۰۰۰ تومان
۸ کار کرده حدود ۲۰۰,۰۰۰ تومان حدود ۲۳۰,۰۰۰ تومان
۱ صفر - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
۲ صفر - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
۳ صفر - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
۴ صفر - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
۵ صفر - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
۶ صفر - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
۷ صفر حدود ۳۰۰,۰۰۰ تومان حدود ۳۵۰,۰۰۰ تومان
۸ صفر حدود ۱۶۵,۰۰۰ تومان حدود ۲۲۰,۰۰۰ تومان

ارسال نظر