|
|
کدخبر: ۱۴۸۹۷۷

خبرگزاری تسنیم: سهم هریک از شرکتهای موضوع بند(ب) ماده(۱) با تصویب مجمع عمومی و متناسب با سود ویژه آنها در بودجه سال ۱۳۹۳ مطابق جدول مورد توافق وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور تعیین می شود.

به گزارشخبرگزاری تسنیم، هیأت وزیران در جلسه ۲۸/۱۲ / ۱۳۹۲ به پیشنهاد مشترک وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و به استناد بند(ج) تبصره(۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور، آئین نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

آئین نامه اجرایی بند(ج) تبصره(۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور

ماده۱ در این آئین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

الف وجوه اداره شده: اعتباراتی که طی قراردادهای منعقد شده در اختیار بانک عامل قرار می گیرد.

ب واگذارنده اعتبار: سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، شرکت ارتباطات زیرساخت و سازمان فناوری اطلاعات.

ج بانک عامل: بانک ها یا مؤسسات اعتباری که به موجب قانون و یا با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تأسیس شده و تحت نظارت آن بانک هستند.

د سرمایه گذاری خطرپذیر: سرمایه ای که به همراه کمک های مدیریتی و مشاوره ای در اختیار شرکت های دانش بنیان و نوپا قرار داده می شود.

ماده۲ سهم هریک از شرکتهای موضوع بند(ب) ماده(۱) با تصویب مجمع عمومی و متناسب با سود ویژه آنها در بودجه سال ۱۳۹۳ مطابق جدول مورد توافق وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور تعیین می شود.

ماده۳ اعتبارات موضوع این آئین نامه بابت سرمایه گذاری در توسعه و ارتقاء کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور، سطح فناوری و کیفیت تولیدات، تولید برنامه های نرم افزاری، ایجاد زمینه صدور خدمات فنی و مهندسی، حمایت از طرحهای تحقیقاتی منتهی به تولید نمونه صنعتی یا تولیدات آزمایشگاهی، آموزشی، توسعه ای، اشتغال آفرین و یا صادرات کالا و خدمات و سرمایه گذاری خطرپذیر در قلمرو ارتباطات و فناوری اطلاعات به صورت تسهیلات و کمک در اختیار بخشهای تعاونی و خصوصی می باشد.

ماده۴ واگذارنده اعتبار موظف است طبق مفاد این آئین نامه و براساس قرارداد منعقد شده با بانک عامل پس از تأیید وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، اعتبارات مربوط را در اختیار بانک عامل قرار دهد.

ماده۵ بررسی و تصویب طرح ها، چگونگی مصرف، نحوه توزیع وجوه(تعیین گیرندگان تسهیلات)، سقف تسهیلات اعطایی، مدت بازپرداخت تسهیلات، نرخ سود وجوه اداره شده، نوع تضمینات و گردش کار و نظارت بر حسن اجراء بر عهده کارگروه منتخب وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات می باشد.

تبصره۱ مصوبات کارگروه پس از تأیید وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات قابل اجراء می باشد.

تبصره۲ کارمزد بانک عامل به عنوان حق عاملیت طی قرارداد از طرف واگذارنده اعتبار قابل پرداخت است.

تبصره۳ نحوه حمایت از سرمایه گذاری خطرپذیر براساس آئین نامه اجرایی ماده(۱۱۸)، بند(الف) ماده(۱۵۱) و بند(ص) ماده(۲۲۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، موضوع تصویب نامه شماره ۱۳۴۸۷۸ / ت۴۷۲۲۰ه مورخ ۶/۷ / ۱۳۹۰ می باشد.

ماده۶ ذی حساب دستگاه واگذارنده اعتبار، وجوه پرداختی به بانک عامل را براساس ماده(۷) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و آئین نامه اجرایی آن به عنوان هزینه قطعی منظور می نماید.

ماده۷ بانک عامل موظف است حساب های مربوط به وجوه اداره شده را به صورتی نگهداری نماید که در هر زمان اطلاعات مربوط به مصرف آن به تفکیک طرح ها، اصل و سود تسهیلات اعطایی و اقساط معوق و میزان وجوه اداره شده و مانده اعتبارات قابل تحصیل باشند.

تبصره اصل و سود تسهیلات و اقساط بازپرداختی در اختیار واگذارنده اعتبار قرار می گیرد تا مطابق مفاد ماده(۷) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و آئین نامه اجرایی آن و ماده(۳) این آئین نامه مجدداً به صورت تسهیلات در اختیار بخش های غیردولتی قرار گیرد.

ماده۸ بانک عامل موظف است هر سه ماه یکبار عملکرد اعتبارات موضوع این آئین نامه را به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور گزارش نماید.

ماده۹ نظارت برحسن اجرای این آئین نامه با وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات می باشد.

انتهای پیام /

ارسال نظر