|
|
کدخبر: ۱۶۰۵۳۷

پول فروش نفت ایران چرا به خزانه نرفت؛

دیوان محاسبات با تهیه گزارش مقایسه ای تفریغ بودجه سال های ۹۰ و ۹۱، از تخلف حدود ۱.۵ میلیارد دلاری یکی از زیرمجموعه های شرکت ملی نفت ایران در عدم واریز پول فروش نفت ایران پرده برداشت.

به گزارش خبرنگار مهر، در گزارش دیوان محاسبات از تفریغ بودجه ۹۱ در خصوص تخلف حدود ۱.۵ میلیارد دلاری شرکت ملی نفت آمده است: شرکت ملی نفت ایران از طریق یکی از شرکت های زیرمجموعه شرکت ملی نفت ایران طی سال ۱۳۹۱ اقدام به فروش چند محموله نفت خام و میعانات گازی به ارزش یک میلیارد و ۴ میلیون و ۶۰۹ هزار و ۱۶۷ دلار با سررسید قبل از دی ماه سال ۱۳۹۱ به شرکتISOمی نماید. شرکت مذکور، در تاریخ سررسید، بهای نفت خام و میعانات گازی مذکور را وصول نمی نماید. متعاقباً شرتISOدر تاریخ ۱۳۹۱.۱۰. ۴ از جانب اتحادیه اروپا تحریم شده و بهای نفت خام و میعانات گازی مذکور وصول نشده است.

متن کامل این گزارش که در اختیار خبرگزاری مهر قرار گرفته، به شرح زیر است:

" مقدمه

گزارش تفریغ بودجه کل کشور مستند به اصل ۵۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ماده ۱۰۴ قانون محاسبات عمومی کشور، ماده ۶ قانون تفریغ بودجه سال ای پس از انقلاب، ماده ۲۲۱ قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی و بند(ج) ماده ۱ قانون دیوان محاسبات کشور تهیه و در اجرای بند(ب) ماده ۳۶ قانون اخیرالذکر در هیات عمومی دیوان محاسبت کشور بررسی و تصویب می شود.

بخش های گزارش تفریغ بودجه کل کشور

الف: نظرات کلی دیوان محاسبات کشور

ب: گزارش تفریغ بندهای ماده واحده قانون بودجه

ج: گزارش تفریغ بودجه بر اساس تقسیمات بودجه ای(موضوع ماده ۱۰۴ قانون محاسبات عمومی کشور)

د: گزارش تفریغ دستگاهی شامل:

۱ - اهداف و وظایف

۲ - بندهای خاص

۳ - جدول منابع و مصارف

۴ - خلاصه گزارش های حسابرسی

فرآیند تهیه گزارش تفریغ بودجه کل کشور

انجام عملیات تهیه گزارش تفریغ بودجه کل کشور از ابتدای اردیبهشت ماه هر سال تا دی ماه توسط کلیه کارشناسان و حسابرسان دیوان محاسبات کشور در سطوح مختلف.

بررسی گزارش تفریغ بودجه:

سال ۱۳۹۰ کل کشور توسط کارگروه فنی و حقوقی با برگزاری ۴۱ جلسه.

سال ۱۳۹۰ کل کشور توسط کارگروه فنی و حقوقی با برگزاری ۳۹ جلسه.

بررسی و تصویب گزارش تفریغ بودجه:

سال ۱۳۹۰ کل کشور توسط هیات عمومی با برگزاری ۱۲ جلسه.

سال ۱۳۹۱ کل کشور توسط هیات عمومی با برگزاری ۱۲ جلسه.

اعمال مراقبت های حرفه ای و کنترل های کیفیت در مرد گزارش های حسابرسی به منظور ارتقاء کیفیت گزارش های مزبور.

منابع و مصارف

میزان پیش بینی منابع بودجه کل کشور بعد از اعمال تغییرات قانونی:

سال ۱۳۹۰ بالغ بر ۵.۱۵۱. ۶۷۱ میلیارد ریال

سال ۱۳۹۱ بالغ بر ۵.۴۹۱. ۴۶۸ میلیارد ریال

میزان پیش بینی بودجه عمومی دولت بعد از اعمال تغییرات قانونی:

منابع عمومی سال ۱۳۹۰ بالغ بر ۱.۵۴۵. ۸۷۰ میلیارد ریال شامل:

درآمدها: ۶۰۹.۹۹۰ میلیارد ریال

واگذاری دارایی های سرمایه ای: ۵۹۰.۷۱۱ میلیارد ریال

واگذاری دارای های ملی: ۳۴۵.۱۶۹ میلیارد ریال

منابع اختصاصی سال ۱۳۹۰ بالغ بر ۱۵۱.۳۵۵ میلیارد ریال

منابع عمومی سال ۱۳۹۱ بالغ بر ۱.۴۴۲. ۶۹۹ میلیارد ریال

واگذاری دارایی های سرمایه ای: ۶۹۸.۷۶۵ میلیارد ریال

واگذاری دارایی های مالی: ۹۰.۶۳۷ میلیارد ریال

منابع اختصاصی سال ۱۳۹۱ بالغ بر ۲۰۱.۴۷۸ میلیارد ریال

میزان تحقق منابع بودجه کل کشور:

سال ۱۳۹۰ بالغ بر ۵.۰۵۳. ۲۴۷ میلیارد ریال

سال ۱۳۹۱ بالغ بر ۶.۲۷۶. ۸۱۵ میلیارد ریال

میزان تحقق منابع بودجه عمومی دولت:

منابع عمومی سال ۱۳۹۰ بالغ بر ۱.۱۷۴. ۵۹۰ میلیارد ریال؛ معادل ۷۶ درصد مبالغ پیش بینی

منابع اختصاصی سال ۱۳۹۰ بالغ بر ۹۱.۸۰۵ میلیارد ریال؛ معادل ۶۱ درصد مبالغ پیش بینی

منابع عمومی سال ۱۳۹۱ بالغ بر ۱.۰۶۵. ۴۲۹ میلیارد ریال؛ معادل ۷۴ درصد مبالغ پیش بینی

منابع اختصاصی سال ۱۳۹۱ بالغ بر ۱۲۱.۸۵۹ میلیارد ریال؛ معادل ۶۱ درصد مبالغ پیش بینی

میزان تحقق منابع عمومی دولت به تفکیک نوع دریافت:

سال ۱۳۹۰:

درآمدها: ۸۹ درصد

واگذاری دارایی های سرمایه ای: ۹۶ درصد

واگذاری دارایی های مالی: ۱۸ درصد

سال ۱۳۹۱:

درآمدها: ۸۷ درصد

واگذاری دارایی های سرمایه ای: ۶۱ درصد

واگذاری دارایی های مالی: ۷۴ درصد

میزان پیش بینی مصارف بودجه کل کشور بعد از اعمال تغییرات قانونی:

سال ۱۳۹۰ بالغ بر ۵.۳۱۲. ۷۹۰ میلیارد ریال

سال ۱۳۹۱ بالغ بر ۵.۴۷۷. ۵۰۸ میلیارد ریال

میزان پیش بینی مصارف بودجه عمومی دولت بعد از اعمال تغییرات قانونی:

مصارف عمومی سال ۱۳۹۰ بالغ بر ۱.۵۹۶. ۹۴۳ میلیارد ریال شامل:

هزینه ای: ۹۱۱.۹۰۶ میلیارد ریال

تملک دارایی های سرمایه ای: ۳۹۲.۴۲۷ میلیارد ریال

تملک دارای های ملی: ۲۹۲.۶۱۰ میلیارد ریال

مصارف اختصاصی سال ۱۳۹۰ بالغ بر ۱۵۱.۳۵۵ میلیارد ریال

مصارف عمومی سال ۱۳۹۱ بالغ بر ۱.۴۳۲. ۷۵۸ میلیارد ریال

هزینه ای: ۱.۰۰۷. ۶۷۹ میلیارد ریال

تملک دارایی های سرمایه ای: ۳۹۲.۹۸۹ میلیارد ریال

تملک دارایی های مالی: ۳۲.۰۹۰ میلیارد ریال

مصارف اختصاصی سال ۱۳۹۱ بالغ بر ۱۹۷.۴۵۹ میلیارد ریال

میزان تحقق مصارف بودجه عمومی دولت:

مصارف عمومی سال ۱۳۹۰ بالغ بر ۱.۱۱۳. ۵۴۹ میلیارد ریال؛ معادل ۷۰ درصد مبالغ پیش بینی

مصارف اختصاصی سال ۱۳۹۰ بالغ بر ۹۱.۰۱۵ میلیارد ریال؛ معادل ۶۰ درصد مبالغ پیش بینی

مصارف عمومی سال ۱۳۹۱ بالغ بر ۱.۰۴۳. ۸۶۳ میلیارد ریال؛ معادل ۷۳ درصد مبالغ پیش بینی

منابع اختصاصی سال ۱۳۹۱ بالغ بر ۱۲۰.۴۸۲ میلیارد ریال؛ معادل ۶۱ درصد مبالغ پیش بینی

میزان تحقق منابع عمومی دولت به تفکیک نوع دریافت:

سال ۱۳۹۰:

هزینه ای: ۹۱ درصد

تملک دارایی های سرمایه ای: ۷۱ درصد

تملک دارایی های مالی: ۲ درصد

سال ۱۳۹۱:

هزینه ای: ۸۷ درصد

تملک دارایی های سرمایه ای: ۳۶ درصد

تملک دارایی های مالی: ۱۱ درصد

میزان پیش بینی بودجه شرکت های دولتی، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت:

سال ۱۳۹۰ بالغ بر ۳.۶۱۸میلیارد ریال

سال ۱۳۹۱ بالغ بر ۴.۲۱۲ میلیارد ریال

میزان تحقق بودجه شرکت های دولتی، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت:

سال ۱۳۹۰ بالغ بر ۳.۷۵۱ میلیارد ریال

سال ۱۳۹۱ بالغ بر ۴.۹۰۰ میلیارد ریال

بندهای ماده واحده قانون بودجه

الف) تعداد بندها و اجزای ماده واحد:

سال ۱۳۹۰:۱۸۶ بند و جزء.

سال ۱۳۹۱:۱۹۳ بند و جزء

ب) تعداد بندهایی(و یا اجزایی) که در آن مواردی حاکی از عدم رعایت مفاد بند یا سایر قوانین و مقررات مربوط گزارش شده است:

سال ۱۳۹۰: تعداد ۱۰۵ بند و جزء؛ معادل ۵۶ درصد کل اجزاء و بندهای ماده واحده قانون بودجه.

سال ۱۳۹۱: تعداد ۸۸ بند و جزء؛ معادل ۴۶ درصد کل اجزای و بندهای ماده واحده قانون بودجه.

ج) تعداد بندهایی(و یا اجزایی) که در آن مواردی حاکی از عدم تحقق اهداف مد نظر قانون گذار گزارش شده است:

سال ۱۳۹۰:۲۴ بند و جزء؛ معادل ۱۳ درصد کل اجزای و بندهای ماده واحده قانون بودجه.

سال ۱۳۹۱:۱۷ بند و جزء؛ معادل ۹ درصد کل اجزای و بندهای ماده واحده قانون بودجه.

نفت(سال ۱۳۹۱)

مقدار نفت تولیدی(نفت خام و میعانات گازی):

نفت خام: بالغ بر ۱.۰۴۰ میلیون بشکه

میعانات گازی: بالغ بر ۱۴۹ میلیون بشکه.

تقویم ارزش ۱۰۰ درصدی نفت تولیدی(نفت خام و میعانات گازی):

نفت خام: بالغ بر ۱.۳۶۱ هزار میلیارد ریال

میعانات گزای: بالغ بر ۲۱۴ هزار میلیارد ریال

جمع: بالغ بر ۱.۵۷۵ هزار میلیارد ریال

مقدار صادرات نفت خام و میعانات گازی:

نفت خام: بالغ بر ۳۶۵ میلیون بشکه

میعانات گازی: بالغ بر ۱۰۷ میلیون بشکه

مقدار نفت خام و میعانات گازی تحویلی به پالایشگاه ها:

نفت خام: بالغ بر ۶۴۴ میلیون بشکه

میعانات گازی: بالغ بر ۱۳ میلیون بشکه

ارزش صادرات نفت خام و میعانات گازی(به صورت نقد، معاوضه و بیع متقابل):

نفت خام: بالغ بر ۴۸.۰۷۳ میلیون دلار

میعانات گازی: بالغ بر ۹.۴۳۰ میلیون دلار

جمع: بالغ بر ۵۷.۵۰۳ میلیون دلار

وجوه حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی واریزی به حساب ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران: بالغ بر ۵۳.۷۸۱ میلیون دلار

شرکت ملی نفت ایران پس از برداشت مبلغ دو میلیارد و ۶۴۵ میلیون و ۹۰۰ هزار دلار به عنوان بخشی از سهم ۱۴.۵ درصدی شرکت ملی نفت ایران از وصولی های نفت خام و میعانات گازی صادراتی سال ۱۳۹۱ و سنوات قبل، باقی مانده وجوه وصولی به مبلغ ۵۳ میلیارد و ۷۸۱ میلیون و ۴۰۰ هزار دلار را پس از کسر بازپرداخت های بیع متقابل به طور مستقیم و حساب های خزانه داری کل کشور نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز نموده است.

بدهی ارزی مشتریان نفت خام و میعانات گازی در پایان سال ۱۳۹۱، با نرخ مبادله تسعیر و مابه التفاوت آن تا نرخ مرجع(۱۲.۲۶۰ ریال) تحت عنوان تعدیلات در دفاتر مالی شرکت ملی نفت ایران ثبت و به نسبت ۱۴.۵ و ۸۵.۵ درصد بین دولت(خزانه داری کل کشور) و شرکت ملی نفت ایران تسهیم شده است.

خزانه داری کل کشور مبلغ ۷ هزار و ۲۵۳ میلیارد و ۷۳۰ میلیون ریال از سهم ۱۴.۵ درصدی شرکت ملی نفت ایران از محل واریز نقدی بابت خوراک شرکت های پالایشی و مبلغ ۲۶۴ میلیارد و ۲۶۲ میلیون ریال از سهم ۱۴.۵ درصدی شرکت ملی نفت ایران از محل واریز نقدی بابت میعانات گازی تحویلی به پتروشیمی ها را به حساب هدفمندسازی یارانه ها واریز نموده است.

شرکت ملی نفت ایران از طریق یکی از شرکت های زیرمجموعه این شرکت طی سال ۱۳۹۱ اقدام به فروش چند محموله نفت خام و میعانات گازی به ارزش یک میلیارد و ۴ میلیون و ۶۰۹ هزار و ۱۶۷ دلار با سررسید قبل از دی ماه سال ۱۳۹۱ به شرکتISOمی نماید. شرکت مذکور، در تاریخ سررسید، بهای نفت خام و میعانات گازی مذکور را وصول نمی نماید. متعاقباً شرکتISOدر تاریخ ۱۳۹۱.۱۰. ۴ از جانب اتحادیه اروپا تحریم شده و بهای نفت خام و میعانات گازی مذکور وصول نشده است. "

ارسال نظر