|
|
کدخبر: ۱۶۷۲۳۵

خبرگزاری تسنیم: با ابلاغ بخشنامه گمرک، اخذ عوارض ۴۰درصدی از واردات سیگار و توتون قلیان، توتون پیپ و سایر کالاهای ساخته شده دخانی آغاز شد.

به گزارش خبرنگار اقتصادیخبرگزاری تسنیم، در بخشنامه فرود عسگری مدیر کل مرکز واردات وامور مناطق آزاد وویژه آمده۹ است: پیرو بند(د)، جزء(۲) بخشنامه شماره ۲۵۷۴۹۹/۹۲ / ۲۵۴۳۱۶/۱۱۳ / ۹۴۵/۷۳ / ۵۸۰ مورخ ۲۷/۱۲ / ۱۳۹۲ پیرامون ابلاغ احکام و ردیف های درآمدی قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور، با توجه به بخش سوم(تغییرات درآمدها) و بخش هشتم(تغییرات متفرقه) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ – موضوع اضافه شدن درآمد حاصل از افزایش قیمت سیگار و توتون قلیان وارداتی، توتون پیپ و سایر کالاهای ساخته شده دخانی بمیزان چهل درصد(۴۰) – خواهشمند است دستور فرمایید از ابتدای سال ۱۳۹۳ در هنگام ترخیص سیگار و توتون قلیان، توتون پیپ و سایر کالاهای ساخته شده دخانی وارده، نسبت به وصول چهل درصد(۴۰) از ارزش سیف(CIF) کالاهای مزبور بعنوان عوارض ردیف درآمدی ۱۶۰۱۱۷ و واریز به شماره حساب مربوطه، با رعایت کامل سایر مقررات، اقدام لازم معمول نمایند و چنانچه از ابتدای سالجاری عوارض کالاهای ترخیصی مزبور با ماخذ بیست درصد(۲۰) محاسبه و وصول گردیده است، با رعایت ماده(۱۳۵) قانون امور گمرکی، نسبت به صدور مطالبه نامه کسر دریافتی بمیزان بیست درصد(۲۰) تفاوت، اقدام لازم معمول نمایند.

ضمناً وصول عوارض سایر ردیف های درآمدی مندرج در بند(۲)،(۳)،(۴)،(۵) و(۸) بخشنامه پیروی فوق الذکر الزامی میباشد.
همچنین با توجه به عدم درج و تنفیذ حکم بند(۵۸) قانون بوجه سال ۱۳۹۲ طی احکام قانون بودجه سالجاری، در صورت ارائه معافیت موضوع ماده(۱۲۱) قانون امور گمرکی، صادره از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، اعمال معافیت مزبور با رعایت بخشنامه شماره ۷۴۸/۳۳۷۸۱۴ / ۱۰۳/۱۸۷ / ۷۳/۴ مورخ ۶/۱ / ۱۳۸۵ و با رعایت سایر مقررات بلامانع میباشد.
انتهای پیام /

ارسال نظر