|
|
کدخبر: ۱۶۹۰۶۵

دومین جلسه شورای راهبردی نظام مالیاتی کشور با حضور اعضای این نهاد نظارتی در وزارت اقتصاد تشکیل شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این نشست که با حضور فرهاد رهبر نایب رییس شورا و علی عسکری رییس سازمان امور مالیاتی کشور، شاپور محمدی معاون وزیر اقتصاد، یزدی زاده عضو شورا و محمد پاریزی معاون امور بانکی وزیر اقتصاد و سایر اعضاء تشکیل شد، وضعیت کنونی نظام مالیاتی کشور از جمله نسبت درآمدهای مالیاتی بخش های مختلف از جمله مشاغل نسبت به کل درآمدهای مالیاتی مورد بحثو تبادل نظر قرار گرفت.

در این نشست همچنین بر تدوین و اجرای راهبردهای کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت که به واقعی تر کردن درآمدهای مالیاتی اقتصاد ملی کمک کند، تاکید شد.

تقویت و پیشبرد نظام اطلاعات اقتصادی از طریق ایجاد ارتباط بین نظام های متشکل داده ای بین سازمان ها و نهادها و تحلیل دقیق تر و منسجم تر داده ها از جمله پیشنهاداتی بود که در این نشست مورد بحثو تبادل نظر قرار گرفت.

همچنین راهکارهای کاهش فرار مالیاتی از جمله پیشگیری از انتشار فاکتورهای تقلبی توسط سودجویان، هدفمند سازی و هوشمند کردن رفتارها و فرایندهای ارتباط با مودیان مالیاتی کشور، ایجاد بستر های مناسب داده های اطلاعاتی و همچنین فرهنگ سازی به کمک رسانه های عمومی از جمله پیشنهاداتی بود که از سوی شرکت کنندگان در این نشست ارایه شد.

ارسال نظر