|
|
کدخبر: ۱۶۹۸۲۱

مرکز آمار ایران درصد ارزش پایه گروه های اصلی کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری کشور بر مبنای سال پایه آماری ۹۰ را اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، مرکز آمار ایران در گزارشی درصد ارزش پایه گروه های اصلی کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری کشور بر مبنای سال پایه آماری ۹۰ را اعلام کرده است.

براساس این گزارش، سهم هر کالا از تورم عمومی کشور اعلام شده است. در ادامه جدول مرکز آمار ایران در این باره منتشر می شود:

درصد ارزش پایه گروه های اصلی کالاها و خدمات مصرفی
خانوارهای شهری کل کشور ۱۰۰ = ۱۳۹۰

مرکز آمار ایران اخیرا گزارش داده است: شاخص کل(بر مبنای ۱۰۰ = ۱۳۹۰) در فروردین ماه سال ۱۳۹۳ عدد ۱۸۲.۳ را نشان می دهد که نسبت به ماه قبل ۱.۴ درصد افزایش داشته است.

افزایش شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل(تورم نقطه به نقطه) ۱۷.۶ درصد می باشد که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل(۱۹.۶درصد) کاهش یافته است.

درصد تغییرات شاخص کل(نرخ تورم شهری) در دوازده ماه منتهی به فروردین ماه سال ۹۳ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۳۰.۲ درصد است که نسبت به همین اطلاع در اسفند ماه ۱۳۹۲(۳۲.۱ درصد) کاهش یافته است.

گزارش مرکز آمار ایران می افزاید: شاخص گروه عمده خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات در این ماه به رقم ۲۲۵.۳ رسید که نسبت به ماه قبل ۱.۹ درصد افزایش نشان می دهد.

شاخص گروه اصلی خوراکی ها در ماه مورد بررسی به عدد ۲۲۳.۴ رسید که نسبت به ماه قبل ۲ درصد افزایش نشان می دهد. شاخص گروه اصلی خوراکی ها نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۵.۸ درصد افزایش نشان می دهد و نرخ تورم دوازده ماهه این گروه ۳۹.۷ درصد است.

شاخص گروه عمده خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۵.۸ درصد افزایش نشان می دهد و درصد تغییرات این گروه در دوازده ماه منتهی به فروردین ماه ۹۳ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۴۰.۳ درصد است که نسبت به همین اطلاع در اسفندماه ۱۳۹۲(۴۴.۴ درصد) کاهش یافته است.

شاخص گروه عمده کالاهای غیرخوراکی و خدمات در فروردین ماه ۹۳ به رقم ۱۶۷.۶ رسید که ۱.۲ درصد نسبت به ماه قبل افزایش نشان می دهد. میزان افزایش شاخص گروه عمده کالاهای غیرخوراکی و خدمات نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۸.۴ درصد بوده است و نرخ تورم دوازده ماه منتهی به فروردین ماه سال ۱۳۹۳ نسبت به دوره مشابه سال قبل این گروه ۲۶ درصد است که نسبت به تورم دوازده ماهه منتهی به اسفندماه ۱۳۹۲(۲۷.۱ درصد) کاهش یافته است.

ارسال نظر