|
|
کدخبر: ۱۷۷۳۱۱

رئیس مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش:

خبرگزاری تسنیم: رئیس مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، روابط عمومی مشاوره محور را نخستین رویکرد این مرکز دانست و گفت: منشور اخلاقی کارکنان روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش تدوین شده است.

به گزارشخبرگزاری تسنیمبه نقل از مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، علیرضا جدایی در دیدار وزیرآموزش و پرورش از مرکز اطلاع رسانی مهارت فنی، دانش و مهارت تخصصی، سوابق تجربی نوین، اخلاق و نقش ارتباطی و تعهد سازمانی را از شاخص های روابط عمومی کار آمد برشمرد و افزود: حرکت هدفمند، منظم و قاعده مند در فعالیت های روابط عمومی می تواند بسیاری از چالش های عمده سیستم را کاهش دهد.

وی " روابط عمومی مشاوره محور " را نخستین رویکرد مرکزخواند و تصریح کرد: ارایه مشاوره به مدیران ارشد و رفع نقایص و پر کردن خلاهای درون دستگاه بدون بیان در جمع می تواند عملکرد مرکز را در بهبود روابط تقویت کند.

جدایی " تحلیل گری " درپاسخ گویی به رسانه ها را ازسیاست های مثبت مرکز عنوان وخاطرنشان کرد: می توان در برابر هرنقد یاخبر نادرستی، برای رسانه ها " تکذیبیه ساده " ارسال کرد اما با ارایه پاسخ تحلیلی ومبتنی بر واقعیت ها می توان ذهن مخاطبین رانسبت به وقایع روشن کرد وشرایط رابه نفع سیستم تغییر داد.

رئیس مرکزاطلاع رسانی وروابط عمومی وزارت آموزش وپرورش از تدوین منشوراخلاقی برای کارکنان مرکز خبر داد وگفت: دراین منشور اصل برصداقت در نگارش وفعالیت ها قراردارد تاخبرنگاران ومراجعین بدانند " مرکزاطلاع رسانی " خود را در ادامه مخاطبین می بیند و همواره براصول حرفه ای واخلاقی کار روابط عمومی پای بند و متعهد خواهدماند.

جدایی با بیان این که کار مرکزاطلاع رسانی مانند " آینه تخت " عمل می کند تصریح کرد: درانعکاس مطالب و نقدها به مخاطبین ومسئولین هیچ گاه بزرگ نمایی یا کوچک نمایی صورت نمی گیرد وهمواره درتنظیم اخبارموضع گیری های شخصی، سیاسی ویا گروهی وجود ندارد.

وی سرعت عمل در رصد وپایش اخبار آموزش وپرورش را از نقاط قوت مرکز برشمرد وتاکید کرد: انتقادات، پیشنهادات وتعریض های هربخش را برای پاسخ گویی به واحدهای مربوطه ارجاع می دهیم تا تاهرقسمت درفرایندعملکرد وبازخورد اقدامات خودقراربگیرد و درصورت امکان بتواند پاسخ مناسبی به نقدها واخباررسانه ها داشته باشد.

رئیس مرکزاطلاع رسانی وروابط عمومی وزارت آموزش وپرورش با اشاره به این که از زمان حضوروزیر آموزش و پرورش تا کنون ۳۰۱۰ برنامه فرهنگی در این مرکزتولیدشده است، اظهار کرد: دربخش مدیریت فرهنگی فعالیت های درون وبرون سازمانی به گونه ای تنظیم شده است که در سفرها، بازدیدها، دیدارها وسخنرانی هاهیچ مشکل، معضل ویا نقصی دیده نشود ویا به حداقل برسد.

انتهای پیام /

ارسال نظر