|
|
کدخبر: ۱۷۷۵۷۵

تعلیم و تعلم سنت حسنه آفرینش است. هدایت بشر از جانب خدا به پیامبران و اولیای پاکش نازل شده است. انسان نیز با پذرفتن این مسئولیت نام خود را در قالب واژه مقدس معلم ثبت کرده است.

به گزارش گروه اجتماعی امیدنیوز، معلمی شغل نیست، هنر است، ذوق است، ایثار است، فداکاری است.معلمامانت داری است که امانت او غیر از همه امانت هاست،انسانامانت اوست.

به یاد آر روزی را که بعد از بدرقه خانواده به دست معلم مهربان کلاس اول سپرده شدی.
به یاد آر روزی را که با ذوق و شوق با خط بدون انعطافت بابا نوشتی و به بابا نشان دادی.
به یاد آر روزی را که نقاشی هایت متشکل از خانه ای با دودکش و گلی به اندازه همان خانه و خورشیدی خندان بود.
به یاد آر روزی را که برگه امتحان دیکته ات رنگ مهربانی می گرفت وقتی زحمت کلمات و حروف جاافتاده به معلم می رسید.
به یاد آر روزی را که معلمت جلوی پدر و مادرت حسابی از تو تعریف کرد و سربلندت کرد.
به یاد آر روزی را که شتر دیدی ندیدی را از معلمت یاد گرفتی.
به یاد آر زحمات آن معلمانی که معلم بودند، استاد بودند، پدر بودند، عشق بودند.

روز معلم، روز همین یادآوری هاست.

ارسال نظر