|
|
کدخبر: ۱۸۰۱۱۶

انسانیت شاید کلمه ای باشد غیر قابل شرح و بسیار ساده اما آنچه آنرا دشوار می سازد کم بودن مصداقش است گویی دنبال سوزنی در انبار کاه باید گشت.

علی اسمعیلی: انسانیت شاید کلمه ای باشد غیر قابل شرح و بسیار ساده اما آنچه آنرا دشوار می سازد کم بودن مصداقش است گویی دنبال سوزنی در انبار کاه باید گشت، چه کسی انسانیت را با وجود خود برای نسل بشریت شرح می دهد؟؛ شاید یک جواب این باشد بزرگی چون امام علی(ع)،  اما مگر علی را می توان انسان دانست؟

نگاهی به سخنان و سیره اش می اندازم!بَسی عجیب و حیرت آور است و باخود گویم اگر انسانیت را چنین تعریف کنم هیچگاه نتوان انسان شد و اگر او را فرشته بنامم هیچگاه نتوان فرشته شد که رَه بسیار غیرقابل دسترس خواهد بود!

انسانیت را تعریف می کنم اما بدون علی چون تنها خدا داند که چه خلق کرد و ذهن و قلمم از در درک این مخلوق حیرت آور به یقین عاجز مانده و خواهد ماند.

 

ارسال نظر