|
|
کدخبر: ۲۴۶۴

۱۳ شهریور برای چه کسانی نحس نیست؟

دوازدهم شهریور، چهارمین دوره شورای شهرتهران آغاز به کارمی کندوروزسیزدهم نیز شانزدهمین شهردارتهران انتخاب می شود. این مرتبه " عددسیزده " نحس نیست وهمای سعادت برشانه شهردارمنتخب خواهدنشست وصندلی شهرداری به خواستگارش می رسد.

به گزارشامیدنیوزبه نقل ازتسنیم، درپی افزایش تعداداعضای شوراها درسراسر کشور وافزایش تعداداعضای شورای تهران به ۳۱نفر، عملاترکیب سیاسی وفکری جدیدی با سلایق وگرایش های فکری به شورای چهارم پایتخت راه یافته اندکه این مهم باعثتشدید حدس وگمان هایی درخصوص آینده این پارلمان محلی شده است.

اولین موضوعی که از ۲۵خردادگذشته، درافکارعمومی ومحافل مختلف مطرح شده ومی شود وگمانه زنی هایی درخصوص انتخاب شانزدهمین شهردارپایتخت است.

تعددسلیقه های سیاسی موجود درشورا باعثشده است تا بسیاری از گروه های سیاسی چشم طمع به کرسی شهردار درخیابان بهشت بدوزند. دلیل این امر هم خیلی واضح است، خیز احمدی نژاداز " بهشت " به " پاستور " وتصاحب کرسی ریاست جمهوری، دلیل خوبی شده است تا دراین دوره حساسیت سمت شهرداری تهران بیش از همیشه مدنظر قرارگیرد.

اعضای جدید وقدیم شورای شهرتهران، هرکدام به تناسب سلیقه خود ونزدیکانشان افرادی را برای شهردای تهران مطرح وپیشنهاد می کنندولیست های متعددی به شورائیان پیشنهاد شده است به گونهایی که برخی از اعضای شورا می گویند تا ۲۰نفربرای شهرداری تهران مطرح هستند.

دربررسی های انجام شده واظهارات اعضای شورای شهرتهران، درمی یابیم درمیان اسامی که برای این سمت به آنها پیشنهاد شده اندقالیباف، اسکندری(وزیرسابق کشاورزی)، سیدمهدی هاشمی، محسن هاشمی، محسن رضایی، صلاحی(استاندارسابق خراسان)، ابتکار، نجفی، سیدمحمد بهشتی، فتاح، محصولی، نیکزاد، سعیدی کیاومیرکاظمی ازجمله افرادی هستندکه اعضای شورای شهربررسی رزومه کاری آنهارا آغاز کرده اند.

ریاست شورا

بعدازسمت شهرداری تهران، منصب بعدی که مدنظر سیاسیون داخل وخارج شورا قرارگرفته، " ریاست شورای شهرتهران " است که برخلاف شهرداری دیگر نمی توان ازبیرون فردی را مطرح یا انتخاب کرد ولاجرم باید به افراد درون شورا بسنده کرد وبهمین خاطر است که نبردی پنهان درسایه لابیگری برای تصدی پست ریاست شوراآغاز شده است وافرادی چون محمد حقانی، مهدی چمران، رضا تقی پور واحمد دنیامالی برای این سمت فعالیت دارند.

بهرحال هرچندکه همه این اسامی درحدگمانه زنی وبرداشت های شخصی وگروهی است اما سیزدهم شهریورثابت خواهدکرد که برای کدام دونفر روز " نحسی نیست.

ارسال نظر