|
|
کدخبر: ۸۶۲۹۲

به گزارش امید به نقل از ایران جیب نرخ سود جدید بانک ها را در جدول زیر بخوانید:

ملی

ملت

کشاورزی

صادرات

سپه

تجارت

کوتاه مدت عادی

۷

۷

۷

۹

۷

۷

کوتاه مدت ۴ ماهه

۱۰

۱۰

۱۰

سه ماهه

۱۰

۱۰

۱۰

۶ماهه

۱۲

۹ماهه

۱۵

۱۲

۹ماهه

۱۵

۱۲

۹ماهه

۱۵

۱۲

۹ماهه

۱۵

۱۲

۹ماهه

۱۵

۱۲

۹ماهه

۱۵

یک ساله

۱۷

۱۷

۱۷

۱۷

۱۷

۱۷

دوساله

۱۸.۵

۱۸.۸

۱۸.۵

۱۸.۵

۱۸.۵

۱۸.۵

سه ساله

۱۹

۱۹

۱۹

۱۹

۱۹

۱۹

چهارساله

۱۹.۵

۱۹.۵

۱۹.۵

۱۹.۵

۱۹.۵

۱۹.۵

پنج ساله

۲۰

۲۰

۲۰

۲۰

۲۰

۲۰

پست بانک

مسکن

صنعت و معدن

رفاه

توسعه صادرات

توسعه تعاون

کوتاه مدت عادی

۷

۸

۷

-

۷

۷

کوتاه مدت
۳
ماهه

ویژه ۳ تا۶ ماهه

۱۰

۱۰

۱۰

-

۱۰

۱۰

۶ماهه

۶ماه تا۹ماه

۱۲

ارسال نظر