|
|
کدخبر: ۹۵۲۷۷

رسول خدا(ص) فرمود: چه خوب وزیرى است براى ایمان علم، و چه خوب وزیرى است براى علم حلم، و چه خوب وزیرى است براى حلم نرمش و چه خوب وزیرى است براى نرمش شکیبائى.

به گزارشامید،امیر المؤمنین(ع)مى ‏فرمود:
جان خود را با توجه به نکات حکیمانه تازه و خوشمزه آسایش دهید زیرا جان هم چون تن خسته مى‏ شود.

و نیز مى‏ فرمود: اى طالب علم، به راستى علم را فضائل بسیار است(اگر مجسم شود)، تواضع سر او است، و بر کنارى از حسد چشم او، گوشش فهم است و زبانش راستى، حافظه‏ اش بررسى است و دلش حسن نیت، و عقلش معرفت اشیاء و امور، دست او مهرورزى است و پایش دیدار دانشمندان، همتش سلامت و حکمتش ورع، قرارگاهش نجات است و جلو کشش عافیت و مرکبش وفاء و سلاحش نرمش سخن، تیغش رضا و کمانش مدارا و لشکرش گفتگوى با علماء و سرانجامش ادب و پس‏اندازش دورى از گناهان، توشه‏ اش احسان است و شرابش سازگارى و رهنمایش هدایت و رفیقش دوستى با نیکان.

رسول خدا(ص)فرمود: چه خوب وزیرى است براى ایمان علم، و چه خوب وزیرى است براى علم حلم، و چه خوب وزیرى است براى حلم نرمش و چه خوب وزیرى است براى نرمش شکیبائى.

مردى نزد رسول خدا(ص) آمد و گفت: یا رسول اللَّه علم چیست؟
فرمود: دَم بستن و دل به سخن استادان دادن، گفت:
پس از آن چیست؟ فرمود: گوش گرفتن،
گفت: پس از آن چیست؟ فرمود: حفظ کردن،
گفت: پس از آن چه؟ فرمود: به کار بستن،
گفت: دیگر چه؟ فرمود: منتشر نمودن آن.

منبع: أصول الکافی / ترجمه کمره‏اى، ج‏۱، ص: ۱۴۱.

ارسال نظر