|
|
کدخبر: ۱۲۴۷۰۲

گفتنی است تعدادی از این تصاویر برای اولین بار منتشر می شود.

به گزارشامید،تصاویری کامل از مشهورترین دلقک های دوره گرد و درباری مشهور در زمان ناصرالدین شاه قاجار که بساط شادی را برای مردم و شاه قاجار فراهم می کردند. گفتنی است تعدادی از این تصاویر برای اولین بار منتشر می شود.

تصاویری کامل از مشهورترین دلقک های دوره گرد و درباری مشهور در زمان ناصرالدین شاه قاجار که بساط شادی را برای مردم و شاه قاجار فراهم می کردند.

گفتنی است تعدادی از این تصاویر برای اولین بار منتشر می شود.

ارسال نظر