|
|
کدخبر: ۱۴۵۷۸۲

سلامت > عمومی - گروه د انش و سلامت - زهرا رفیعی: روزهای عید بد ترین زمان ممکن برای مریض شد ن است ولی بعضی هایمان به صورت اتفاقی بیمار می شویم و کارمان به بیمارستان می کشد.

مسئولان وزارت بهد اشت امسال نیز مانند سال های قبل اعلام کرد ه اند که به هیچ عنوان کاهش خد مات نخواهند د اشت.
همچنین با د ستور معاون د رمانوزارت بهد اشتقرار است خد مات اورژانس و بخش های آی سی یو و سی سی یو با همان توان قبلی د ر ایام عید ارائه شود و آماد ه پاسخگویی به بیماران باشند و سایر بخش ها نیز بنا به نیاز بیماران و نه به صلاحد ید بیمارستان ها، فعال باشند. حتی نامه ای به سازمان نظام پزشکی د اد ه شد ه است تا مطب ها و د رمانگاه ها ی بخش خصوصی بنا به نیاز مرد م د ر ایام عید فعال باشند. د ر واقع د رمانگاه ها و کلینیک ها بد ون هماهنگی با د انشگاه علوم پزشکی مربوطه، حق تعطیلی ند ارند.

بخشنامه ها و آیین نامه و د ستورات بسیار د لگرم کنند ه است ولی تجربه نشان د اد ه که این بخشنامه ها برای بسیاری از افراد ی که د ر این ایام بیمار می شوند، کارایی چند انی ند ارد. همین پارسال بود که برخی بیماران به صورت اورژانسی خود را به بیمارستان ها و د رمانگاه ها رساند ند شاید یک پزشک آنها را معاینه و مد اوا کند ولی همه آنها خوش شانس نبود ند و نتوانستند پزشک متخصص یا حتی پزشک عمومی پید ا کنند. د ر روز های منتهی به سال نو و تعطیلات عید خیلی ها راهی سفر می شوند بنابراین همه ساله برخی سازمان ها مانند نیروی انتظامی و هلال احمر برای کاستن از آسیب ها و تلفات اکثر پرسنل خود را د ر این ایام به کار فرا خواند ه و مرخصی را ممنوع اعلام می کنند. این د ر حالی است که بسیاری از پزشکان مراکز د رمانی به خصوص مراکز تحت پوشش د انشگاه های علوم پزشکی و بیمارستان های د ولتی خالی از پزشک متخصص می شوند.

سال گذشته یکی از شهروند ان د ر تماس با همشهری اعلام کرد که برای مد اوای بیمار خود به بیمارستانی د ر حوالی محله نارمک مراجعه کرد ه ولی به د لیل د ر د سترس نبود ن پزشک، بیمار به یکی د یگر از بیمارستان های خصوصی شهر رفت آنجا نیز پزشک متخصص وجود ند اشت و به یک بیمارستان د ولتی د یگر رفت و د ر نهایت روز هشتم عید با تجویز یک پزشک متخصص غیرمرتبط با بیماری اقد امات تشخیصی روی او صورت گرفت. این یک نمونه از موارد ی است که بیماران د ر ایام عید تحمل می کنند تا پزشکان از تعطیلات عید بازگرد ند. این عید برای وزارت بهد اشت د ولت جد ید روز های طلایی است. باید کمی صبوری کرد و د ید آیا این بار هم بخشنامه ها و آیین نامه ها و د ستورالعمل ها و ممنوع و مجاز بود ن هایی که وزارت بهد اشت به زیرمجموعه خود امر می کند، عملی می شود یا مانند سال های قبل این مرد م هستند که باید شانس بیاورند و بیماری ناگهانی مثل آپاند یسیت، پاره شد ن کیسه صفرا و انواع سکته های قلبی و مغزی و… سراغشان نیاید.

ارسال نظر

پربیننده ترین