|
|
کدخبر: ۱۶۹۲۵۷

سلامت > عمومی - همشهری آنلاین: بر اساس طرح تحول نظام سلامت که از ۱۵ اردیبهشت ماه آغاز می شود هیچ بیماری بستری در بیمارستان های وزارت بهداشت برای تهیه دارو و ملزومات پزشکی نباید به خارج از بیمارستان هدایت شود.

شهرونداننوشت: مهمرین نکات در طرح تحول نظام سلامت را در زیر بخوانید:

از روز دوشنبه پرداختی بیماران بستری به بیمارستان ها بیشتر از ۱۰ درصد نخواهد بود و همچنین بیماران روستایی که به بیمارستان ها ارجاع می شوند بیشتر از پنج درصد پرداختی نخواهند داشت. بیماران سرپایی مشمول این طرح نمی شوند. بیمارانی که زیر ۶ ساعت در بیمارستان حضور داشته باشند به عنوان بیمار سرپایی تعریف می شوند و حضور بالاتر از ۶ ساعت در بیمارستان، بیمار بستری محسوب می شود. بیمار بستری نباید جهت تهیه دارو و تجهیزات پزشکی به خارج از بیمارستان هدایت شود. باید کمیته دارو و تجهیزات پزشکی در بیمارستان تشکیل شود. تشکیل این کمیته در دانشگاه ها به اختیار خود دانشگاه و بیمارستان های تحت پوشش آن قرار داده شده است. در اعمال جراحی باید دقت شود وسایل پزشکی خاصی که مورد استفاده قرار می گیرد با فهرست مربوطه بیمارستان مطابقت داشته باشد و خارج از این فهرست وسیله ای استفاده نشود. اجماع هر بیمارستان تعیین کننده این فهرست خواهد بود. در مجموع تجویز موارد خارج از این فهرست برای بیماران ممنوع خواهد بود و آن را توصیه نمی کنیم. دولت اصرار دارد که کاهش هزینه های مردم در امر درمان اتفاق افتد چرا که این موضوع امروز یکی از گرفتاری های بزرگ مردم است و خیلی از وزراء ترجیحشان آن است که این برنامه سریعتر عملیاتی شود. در آغاز طرح هدف اولیه این است که که شهروندان در هزینه های بستری بیش از ۱۰ درصد پرداختی نداشته باشند و همچنین برای دارو و ملزومات پزشکی به خارج از بیمارستان هدایت نشوند. فعلا به جز خدمات زیبایی و نازایی و دیگر خدماتی که از سوی بیمه ها حمایت نمی شوند، سایر خدمات جزو این طرح محسوب می شوند. وزیر بهداشت: البته نمی گوییم که این اتفاقات دقیقاً از ۱۵ اردیبهشت به طور ۱۰۰درصدی و عالی اجرایی می شود اما پیش بینی شده است که از این تاریخ کار را شروع کرده و ظرف یک ماه بعد از آن ۷۰ تا ۸۰ درصد کار انجام شود و مابقی نیز طی ۵ تا ۶ ماه آینده به تدریج به وقوع بپیوندد و قطعاً این اتفاقات می تواند برکات زیادی داشته باشد و از بسیاری از فسادها که هم اکنون دامن برخی بخش ها در مراکز دولتی و غیر دولتی را گرفته است، جلوگیری کند و به کاهش پرداخت ها از جیب مردم بیانجامد.

ارسال نظر