|
|
کدخبر: ۱۷۲۸۷۴

یک روانشناس گفت: احساس حقارت درنوجوانان وکودکان دلایل بسیاری داردکه با رفتارو برخورد صحیح می توان این نابهنجاری را درمان کرد.

به گزارشافکارنیوز،ملوک حسینیگفت: عواملی بسیاری وجود داردکه می تواند رشد چرا نوجوانانروحی و روانی کودکان و نوجوانان رامختل کندو باعثافت اعتماد به نفس آن شود و حس حقارت وخودکم بینی رادر آنها به وجودبیاورد.


انتظارزیاد از حد از کودکان ونوجوانان

وی درادامه افزود: بعضی از معلمان و والدین از شاگردان و فرزندان خودانتظار بیش از حد دارندو اگرنوجوان یا کودک ازعهده وظیفه ای که به او محول شده است برنیاید به طور مستقیم یا غیر مستقیم مورد سرزنش یا خفت دربرابر دیگران قرار می گیرد.

سهل انگاری والدین یا معلمان

وی افزود: اگروالدین به کودک یا نوجوان فرصت دهد بسیاری از موفقیت ها را به دست آورد راه را برای سهل انگاریشان باز کرده ایم و ممکن است بر اثر این نوع رفتار درموقعیت های واقعی و سخت تر تزلزل وناتوان شود.

ایجاد رقابت بیجا

ایجاد رقابت بین دانش آموزان یا فرزندان امری حساس و سخت است و ممکن است در صورت نداشتن تسلط بر مسئله عواقب ناگواری داشته باشد زیرا ممکن است بهداشت روانی فرزندمان را به خطر بیندازیم.

ارزشیابی غلط تعطیل…

این استاد دانشگاه در ادامه خاطرنشان کرد: ارزشیابی اگر به مشکل صحیح خود انجام شد بسیارموثر است زیرا فرزندان ما می توانندخود را ارزیابی کنند اما اگر برای این منظور باشدکه به فرزندان یا دانش آموز اثبات کنیم که او کم یادگرفته است می تواند اعتماد به نفس کودک را ضعیف کند.

روش تدریس غلط وعدم تسلط برمطالب درسی

وی در پایان تصریح کرد: اکثر معلمان برسخنرانی محض و حرف زدن تأکید می کنند وتنها ملاکشان کتاب درسی است و تنها حفظ مطالب رامی خواهندکه این امر مانع رشد تفکر و بروز خلاقیت درکودک می شود.

پس بایدنسبت به برخورد باکودکان ونوجوانان و شیوه تربیتی خود دقت کافی مبذول کنیم.

ارسال نظر