|
|
کدخبر: ۱۶۷۲۸۱

سرپرست نمایندگی ایران در سازمان ملل:

سفیر و سرپرست نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد گفت: در روند صلح سازی سازمان ملل، اصلاح ساختارهای امنیتی کشورهای برآمده از جنگ داخلی باید با رضایت آن کشورها و رعایت حق حاکمیت و اولویتهای آنان صورت گیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین دهقانی سفیر و سرپرست نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد نیویورک روز دوشنبه در جلسه شورای امنیت این سازمان و به نمایندگی از کشورهای عضو جنبش عدم تعهد طی سخنرانی با عنوان «اصلاح ساختارهای امنیتی» دیدگاههای کشورهای عضو عدم تعهد را بیان کرد.

سفیر کشورمان در ابتدا اظهار داشت: کشورهای عضو عدم تعهد به اصلاح ساختار امنیتی درچارچوب وسیعتر و همه جانبه تر آن یعنی رابطه متقابل میان صلح، امنیت با توسعه و نقش تکمیل کننده صلح بانی و صلح سازی می نگرند.

وی سپس با استناد به موضع جنبش عدم تعهد که در سند نهایی اجلاس سران در تهران به تصویب رسیده است تاکید کرد که تدوین راهبردهای مربوط به اصلاح ساختارهای امنیت ملی در کشورهای برآمده از جنگ داخلی و بحران باید در مرحله نخست بنا به درخواست کشورهای مورد نظر و با رعایت حق حاکمیت و اولویتهای این کشورها صورت پذیرد.

دهقانی افزود: موضوع اصلاح ساختارهای امنیتی مسئولیت اولیه دولتها است و حق کشورهای ذینفع است که اولویت های خود را در این زمینه تعیین کنند.

وی گفت: هرچند از نظر جنبش عدم تعهد سازمان ملل، در مقایسه با سایر سازمانها دارای اولویت نسبی و مشروعیت بیشتری برای پرداختن به مفاهیم مربوط به اصلاح ساختارهای امنیتی کشورها است لیکن کشورهای عضو این جنبش اعتقاد دارند که بحثهای مربوط به تهیه و تدوین راهبردهای سازمان ملل در خصوص این موضوع مهم و حساس باید در چارچوب مجمع عمومی سازمان ملل و شورای اقتصادی اجتماعی آن صورت گیرد تا امکان مشارکت کلیه کشورها در آن میسر باشد.

شایان ذکر است که بحثامروز شورای امنیت سازمان ملل تحت عنوان «حفظ صلح و امنیت بین المللی: اصلاح ساختارهای امنیتی» به ابتکار کشور نیجریه که ریاست شورای امنیت را در ماه آوریل بر عهده دارد برگزار شد و وزیر امور خارجه اینکشور ریاست نشست شورا را در اینخصوص بر عهده داشت. شورای امنیت پس از انجام بحثهای مربوطه متن قطعنامه ای را تحت همین عنوان با اجماع به تصویب رساند.

ارسال نظر