|
|
کدخبر: ۱۷۸۴۸۲

بر اساس گزارش جدید دیوان محاسبات کشور، کسری تراز عملیاتی بودجه ۹۴ به ۵۷ هزار میلیارد تومان افزایش یافته که بیشتر آن از طریق اضافه برداشت از درآمدهای نفت و کاهش شدید بودجه عمرانی تامین شده است.

به گزارش امیدنیوز و به نقل از خبرگزاری تسنیم، گزارش تفریغ بودجه ۹۴ دیوان محاسبات حاکی است: بر اساس قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور کسری تراز عملیاتی بالغ بر سی و چهار هزار و یکصد و هفتاد و دو میلیارد تومان بوده که با توجه به میزان درآمدهای تحقق یافته و مصارف اعتبارات هزینه ای، در عمل مبلغ پنجاه و هفت هزار و هفده میلیارد تومان فزونی مصارف نسبت به منابع مذکور مشهود است.

بر اساس اسن گزارش، این مبلغ از محل واگذاری داراییهای سرمایه ای و مالی تأمین شده است و عملاً باعثکاهش اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ای و مالی گردیده است.
تراز عملیاتی منابع و مصارف عمومی دولت به تفکیک بخشهای مختلف به شرح جدول زیر می باشد:

ارسال نظر