|
|
کدخبر: ۲۸۹۶

یکی از مسایل مورد توجه در مورد کابینه، سابقه ی وزرای پیشنهادی در تصدی سمت هایی همچون وزارت و معاونت وزارت است.

سرویس سیاسیامید- از میان وزرای پیشنهادی، زنگنه بیشترین سابقه ی وزرات و چیت چیان بیشترین سابقه ی معاونت وزارت را دارند.

سوابق وزارت کابینه ی پیشنهادی روحانی 1

سوابق وزارت کابینه ی پیشنهادی روحانی 2

ارسال نظر