|

تساوی زن و مرد :

  • بشریت بدون جنسیت

    بین زن و مرد، چه از لحاظ مادی چه معنوی وجود ندارد بلکه هر دو کفه ترازویی هستند که انسانیت حد وسط آن است.