|

خرابکار :

  • از لندن تا زندان کرمان

    نازنین زاغری متهم به جاسوسی علیه جمهوری اسلامی ایران در فروردین ۱۳۹۵ به هنگام خروج از ایران به مقصد انگلستان دستگیر شد.