|

سیاسی افغانستان :

  • افغانستان و بحران انسانی

    گروه 20 وعده داده است که برای کمک به افغانستان و جلوگیری از بحران انسانی با هم همکاری خواهند کرد.