|

عدلیه :

  • خوش برخورد باشید

    برخورد خوب قضات با ارباب رجوع گاهی از اصل حکم صادره، مهم تر است.