|

مهد کودک :

  • مهد کودک یا مهد خانه

    بین 3-6 سال مهم ترین زمان برای کودک است تا کانون گرم خانواده را احساس کند و زمان‌پرورش دوره اول شخصیت کودک است.

  • این ترامپ وحشتناک+فیلم

    فیلمی را خواهید دید که دونالدو ترامپ با ورود به مهد کودکی با عث وحشت کودکان می شود.