|

واکسن کرونا :

  • کرونا و علائم کرونا چیست؟

    کرونا و علاوم کرونا به مسئله اول مردم ایران و جهان تبدیل شده است. اما در این بین برخی از کرونا هم کاسبی می کنند و با مطالب غیر علمی درباره علائم کرونا و ایجاد شک و تردید باعث بروز مشکلاتی می شوند. در این مقاله سعی شده کرونا و علائم کرونا به صورت واقعی و علمی معرفی شود.