|
|
کدخبر: ۱۴۹۱۰۷

وقتی عمار یاسر به دست سپاه معاویه شهید شد، موج این جریان در میان هر دو سپاه شدت گرفت. سپاهیان امیر المومنین علی ع با انگیزه بیشتری که ناشی از شهادت عمار یاسر و سخنان پیامبر گرامی اسلام ص که سپاه دشمنان را سپاه قومی شقی معرفی می کرد،

مشرق -در بحبوحه جنگ صفین، عمار یاسر بی محابا به به صفوف سپاه معاویه می زد. حدیثپیامبر ص در میان سپاه دو طرف پیچیده بود که پیامبر گرامی اسلام(ص) مدتها قبل تر به عمار یاسر گفته بود: ای عمار، ترا شقی ترین مردمان شهید خواهند نمود.در میان سپاه دشمن ولوله ای افتاده بود که در این جنگ سپاهی که در آن عمار یاسر قرار دارد در این منازعه میان مسلمانان، بر حق است.

وقتی عمار یاسر به دست سپاه معاویه شهید شد، موج این جریان در میان هر دو سپاه شدت گرفت. سپاهیان امیر المومنین علی ع با انگیزه بیشتری که ناشی از شهادت عمار یاسر و سخنان پیامبر گرامی اسلام ص که سپاه دشمنان را سپاه قومی شقی معرفی می کرد، به تهاجم بیشتر سوق داده بود و از دیگر سو در میان سپاه معاویه سایه تردید افکنده بود چرا که با شهید کردن عمار یاسر توسط آنان، قومی شقی شناخته می شدند.عمار که پدر و مادرش(یاسر و سمیه) اولین شهدای نهضت پیامبر ص محسوب می شد حال خود بدست سپاه فرزند ابوسفیان به شهادت رسیده بود.

اما باز هم عمار در این دوران بعد ازقریب به ۱۳۰۰ اندی سال در این منازعه دوران معاصر همچنان به میان آمده است.

گروه داعش در اقدام شقی معابانه مقبره این صحابی رسول خدا ص و امیر مومنان علی ع را با بمب تخریب کرده اند. گویا امروز عرصه همان عرصه صفین است و سفیانی های قرن ۲۱ که غرقه در خون مسلمانان اعم از شیعه و سنی افتاده اند و بدستور سلفی هایی که از ریاض دستور می گیرند، ادامه همان قوم شقی هستند که عمار یاسر را به شهادت رساندند. قومی شقی که بعد از این هزار و سیصد سال هنوز اگر عمار زنده بود با آنان مبارزه می کرد تا بدست آنان شهید شود.این حرکت گروه شقی داعش می بایست به درستی برای عموم مسلمانان جهان روشن سازد که مصداق قرن بیست ویکمی شقی ترین قوم چه کسانی هستند. قومی که قلب انسانی را از سینه بیرون آورده و به دندان می کشند، گوی فرزندان هند جگر خواره اند از در طول تاریخ در پشت پدران و زهدان مادرانشان بسر برده و سر برآورده اند.
و باز هم دوباره عمار یاسر، این فرزند اولین شهدای اسلام…

سعید کریمی


ارسال نظر