|
|
کدخبر: ۱۷۲۶۲۰

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه با تاکید بر تدوین الگوهای جدید آموزشی بر مبنای نیاز بازار کار کشور گفت: آموزش های مهارتی کلید اشتغال زایی در کشورها محسوب می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، کوروش پرند گفت: آموزش های مهارت کلید اشتغال زایی در کشورها است و این آموزش ها در کشورهای در حال توسعه نه تنها نیروی کار مورد نیاز بخش های اقتصادی را تربیت می کند، بلکه از طریق بسترسازی و خوداشتغالی به رفع مشکل بیکاری هم کمک کرده است.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه افزود: بر اساس گزارش بانک جهانی، ظهور اقتصاد دانش محور در کشورهای صنعتی در دهه های آخر قرن گذشته نشان داد که سرمایه انسانی ماهر، ابزاری محوری در توفیق این کشورها برای ورود به اقتصاد جدید بوده است.

وی تاکید کرد: سازمان آموزش فنی و حرفه ی به عنوان یگانه متولی آموزش مهارت غیررسمی در کشور اعلام می کند که خدمات این سازمان یکی از راهکارهای مهم در توسعه اشتغال و کاهش نرخ بیکاری محسوب می شود.

پرند همراستا کردن نظام آموزش مهارت با توجه به نقشه جامع علمی کشور، تقویت ارتباط بین آموزش های مهارت، شایستگی و نیاز بازار کار، طراحی نظام صلاحیت حرفه ای، دیپلماسی مهارت، اجرای الگوهای نوین آموزشی از جمله آموزش بازار محور و برخی موضوعات دیگر را از مجموعه اقدامات مهم این سازمان برشمرد.

ارسال نظر