|
|
کدخبر: ۱۷۷۵۵۷

ایران با جمعیت ۲۵ درصدی جویای کار، در رتبه نهم آماری بیکاران دنیا قرار دارد. بنابراین بیکاری و عدم استخدام با این جمعیت آماری، امری مهم، قابل بحثو پیگیری است. در این گزارش به برخی از قوانین استخدام اشاره شده است.

به گزارش گروه اجتماعی امیدنیوز، پیدا نکردن شغل مناسب، تنها یک دلیل دارد و آن هم ندانستن قوانیناستخداممی باشد. برای استخدام شدن باید قوانین طلایی پنج گانه رعایت شود این قوانین عبارتند از: رزومه کامل و مناسب، ظاهری مناسب با محیط کار در حفظ سادگی و آراستگی، خوب سخن گفتن و به اندازه پاسخ دادن، القای مهارت های فردی و جمعی در فتار و رفتارتان و در آخر رعایت بایدها و نبایدها.

بیشتر از اینکه داوطلبان شغل به دنبال کار باشند، کارفرماها به دنبال کارجویان مناسب هستند.

روزانه ۸۰۰ آگهی استخدامی از هزارانموقعیت شغلیاز سراسر کشور در بزرگترین و معتبرترین مراجع استخدامی قابل رویت و پیگیری است.

شرکت دنیای ایده های تابان فناوری با ایجاد موقعیت شغلی برای داوطلبان مسلط به کار یکی از ۸۰۰ آگهی استخدام در جهت توسعه تیم فنی خود، برنامه نویس مسلط بهPHP،MYSOL،HTMLوCSSبصورت تمام وقت استخدام می کند.

برای اطلاعات بیشتر با شماره های:۸۸۷۱۵۳۵۹-۰۲۱و۸۸۷۱۴۸۳۰-۰۲۱تماس گرفته شود.

برای ارسال رزومه نیز بهinfo @ dotech. irمراجعه شود.

ارسال نظر