|
|
کدخبر: ۷۹۹۰۹
اتومبیل مقدار تغییر کمترین بیشترین
۴۰۵(نمایندگی / تومان) ۲۵,۱۸۰, ۰۰۰ (%۰) ۰ ۲۵,۱۸۰, ۰۰۰ ۲۵,۱۸۰, ۰۰۰
۲۰۶ تیپ۲(بازار / تومان) ۳۷,۵۰۰, ۰۰۰ (%۰) ۰ ۳۷,۵۰۰, ۰۰۰ ۳۷,۵۰۰, ۰۰۰
۴۰۵(بازار / تومان) ۲۷,۶۰۰, ۰۰۰ (%۰) ۰ ۲۷,۶۰۰, ۰۰۰ ۲۷,۶۰۰, ۰۰۰
۲۰۶ تیپ۲(نمایندگی / تومان) ۲۹,۰۰۰, ۰۰۰ (%۰) ۰ ۲۹,۰۰۰, ۰۰۰ ۲۹,۰۰۰, ۰۰۰
۲۰۶ تیپ ۵(نمایندگی / تومان) ۳۴,۰۰۰, ۰۰۰ (%۰) ۰ ۳۴,۰۰۰, ۰۰۰ ۳۴,۰۰۰, ۰۰۰
۲۰۶ تیپ ۵(بازار / تومان) ۳۶,۵۰۰, ۰۰۰ (%۰) ۰ ۳۶,۵۰۰, ۰۰۰ ۳۶,۵۰۰, ۰۰۰
۲۰۶ تیپ ۶(نمایندگی / تومان) ۳۹,۰۰۰, ۰۰۰ (%۰) ۰ ۳۹,۰۰۰, ۰۰۰ ۳۹,۰۰۰, ۰۰۰
۲۰۶ تیپ ۶(بازار / تومان) ۴۹,۰۰۰, ۰۰۰ (%۰) ۰ ۴۹,۰۰۰, ۰۰۰ ۴۹,۰۰۰, ۰۰۰
۲۰۶ صندوق دار V۲۰(نمایندگی / تومان) ۳۷,۵۰۰, ۰۰۰ (%۰) ۰ ۳۷,۵۰۰, ۰۰۰ ۳۷,۵۰۰, ۰۰۰
۲۰۶ صندوق دار V۲۰(بازار / تومان) ۳۸,۰۰۰, ۰۰۰ (%۰) ۰ ۳۸,۰۰۰, ۰۰۰ ۳۸,۰۰۰, ۰۰۰
۲۰۷ دنده اتوماتیک(نمایندگی / تومان) ۴۵,۵۰۰, ۰۰۰ (%۰) ۰ ۴۵,۵۰۰, ۰۰۰ ۴۵,۵۰۰, ۰۰۰
پارس سال(نمایندگی / تومان) ۲۹,۹۷۰, ۰۰۰ (%۰) ۰ ۲۹,۹۷۰, ۰۰۰ ۲۹,۹۷۰, ۰۰۰
۲۰۷ دنده اتوماتیک(بازار / تومان) ۵۶,۰۰۰, ۰۰۰ (%۰) ۰ ۵۶,۰۰۰, ۰۰۰ ۵۶,۰۰۰, ۰۰۰
پارس سال(بازار / تومان) ۳۴,۸۰۰, ۰۰۰ (%۰) ۰ ۳۴,۸۰۰, ۰۰۰ ۳۴,۸۰۰, ۰۰۰
سمند ال ایکس(نمایندگی / تومان) ۲۳,۰۰۰, ۰۰۰ (%۰) ۰ ۲۳,۰۰۰, ۰۰۰ ۲۳,۰۰۰, ۰۰۰
سمند ال ایکس(بازار / تومان) ۲۷,۱۰۰, ۰۰۰ (%۰) ۰ ۲۷,۱۰۰, ۰۰۰ ۲۷,۱۰۰, ۰۰۰
تیبا(بازار / تومان) ۲۲,۰۰۰, ۰۰۰ (%۰) ۰ ۲۲,۰۰۰, ۰۰۰ ۲۲,۰۰۰, ۰۰۰
تیبا(نمایندگی / تومان / غیرمتالیک) ۱۸,۷۹۰, ۰۰۰ (%۰) ۰ ۱۸,۷۹۰, ۰۰۰ ۱۸,۷۹۰, ۰۰۰
تندر ۹۰ مدل E۲(نمایندگی / تومان) ۳۵,۰۵۰, ۰۰۰ (%۰) ۰ ۳۵,۰۵۰, ۰۰۰ ۳۵,۰۵۰, ۰۰۰
تندر ۹۰ مدل E۲(بازار / تومان) ۳۷,۰۰۰, ۰۰۰ (%۰) ۰ ۳۷,۰۰۰, ۰۰۰ ۳۷,۰۰۰, ۰۰۰
پرادو(نمایندگی / تومان) ۲۲۰,۰۰۰, ۰۰۰ (%۰) ۰ ۲۲۰,۰۰۰, ۰۰۰ ۲۲۰,۰۰۰, ۰۰۰
پرادو(بازار / تومان) ۲۴۰,۰۰۰, ۰۰۰ (%۰) ۰ ۲۴۰,۰۰۰, ۰۰۰ ۲۴۰,۰۰۰, ۰۰۰
کرولا(نمایندگی / تومان) ۹۱,۰۰۰, ۰۰۰ (%۰) ۰ ۹۱,۰۰۰, ۰۰۰ ۹۱,۰۰۰, ۰۰۰
کرولا(بازار / تومان) ۱۲۸,۰۰۰, ۰۰۰ (%۰) ۰ ۱۲۸,۰۰۰, ۰۰۰ ۱۲۸,۰۰۰, ۰۰۰
مزدا ۳(نمایندگی / تومان) ۹۵,۰۰۰, ۰۰۰ (%۰) ۰ ۹۵,۰۰۰, ۰۰۰ ۹۵,۰۰۰, ۰۰۰
مزدا ۳(بازار / تومان) ۱۲۰,۰۰۰, ۰۰۰ (%۰) ۰ ۱۲۰,۰۰۰, ۰۰۰ ۱۲۰,۰۰۰, ۰۰۰
یاریس هاچ‌بک(نمایندگی / تومان) ۴۶,۰۰۰, ۰۰۰ (%۰) ۰ ۴۶,۰۰۰, ۰۰۰ ۴۶,۰۰۰, ۰۰۰
یاریس هاچ‌بک(بازار / تومان) ۸۵,۰۰۰, ۰۰۰ (%۰) ۰ ۸۵,۰۰۰, ۰۰۰ ۸۵,۰۰۰, ۰۰۰
پراید ۱۱۱ - LE کیسه هوا(نمایندگی / تومان / غیرمتالیک) ۱۵,۲۶۸, ۰۰۰ (%۰) ۰ ۱۵,۲۶۸, ۰۰۰ ۱۵,۲۶۸, ۰۰۰
پراید ۱۱۱ - LE کیسه هوا(بازار / تومان) ۱۸,۶۰۰, ۰۰۰ (%۰) ۰ ۱۸,۶۰۰, ۰۰۰ ۱۸,۶۰۰, ۰۰۰
پراید ۱۳۲ - LE کیسه هوا(نمایندگی / تومان / غیرمتالیک) ۱۵,۰۸۲, ۰۰۰ (%۰) ۰ ۱۵,۰۸۲, ۰۰۰ ۱۵,۰۸۲, ۰۰۰
پراید ۱۳۲ - LE کیسه هوا(بازار / تومان) ۱۶,۰۰۰, ۰۰۰ (%۰) ۰ ۱۶,۰۰۰, ۰۰۰ ۱۶,۰۰۰, ۰۰۰
پراید ۱۴۱ - LE کیسه هوا(نمایندگی / تومان / غیرمتالیک) ۱۵,۱۵۰, ۰۰۰ (%۰) ۰ ۱۵,۱۵۰, ۰۰۰ ۱۵,۱۵۰, ۰۰۰
پراید ۱۴۱ - LE کیسه هوا(بازار / تومان) ۱۸,۲۰۰, ۰۰۰ (%۰) ۰ ۱۸,۲۰۰, ۰۰۰ ۱۸,۲۰۰, ۰۰۰
مگان اتوماتیک ۲۰۰۰ سی‌سی(نمایندگی / تومان) ۷۴,۴۰۰, ۰۰۰ (%۰) ۰ ۷۴,۴۰۰, ۰۰۰ ۷۴,۴۰۰, ۰۰۰
مگان اتوماتیک ۲۰۰۰ سی‌سی(بازار / تومان) ۸۸,۰۰۰, ۰۰۰ (%۰) ۰ ۸۸,۰۰۰, ۰۰۰ ۸۸,۰۰۰, ۰۰۰
آزرا(نمایندگی / تومان) ۱۵۶,۰۰۰, ۰۰۰ (%۰) ۰ ۱۵۶,۰۰۰, ۰۰۰ ۱۵۶,۰۰۰, ۰۰۰
آزرا(بازار / تومان) ۱۹۵,۰۰۰, ۰۰۰ (%۰) ۰ ۱۹۵,۰۰۰, ۰۰۰ ۱۹۵,۰۰۰, ۰۰۰
سوناتا(نمایندگی / تومان) ۱۳۷,۰۰۰, ۰۰۰ (%۰) ۰ ۱۳۷,۰۰۰, ۰۰۰ ۱۳۷,۰۰۰, ۰۰۰
سوناتا(بازار / تومان) ۱۳۲,۰۰۰, ۰۰۰ (%۰) ۰ ۱۳۲,۰۰۰, ۰۰۰ ۱۳۲,۰۰۰, ۰۰۰
رانا(بازار / تومان) ۳۲,۰۰۰, ۰۰۰ (%۰) ۰ ۳۲,۰۰۰, ۰۰۰ ۳۲,۰۰۰, ۰۰۰
رانا(نمایندگی / تومان) ۳۰,۲۳۲, ۰۰۰ (%۰) ۰ ۳۰,۲۳۲, ۰۰۰ ۳۰,۲۳۲, ۰۰

ارسال نظر