|
|
کدخبر: ۹۶۷۹۶

معاون شهردار تهران از مرگ روزانه دو نفر در تصادفات این شهر خبر داد و گفت: ۹۰ درصد تصادفات تهران به علت لجبازی رانندگان است.

به گزارشامیدبه نقل از مهر، سید جعفر تشکری هاشمی اظهار داشت: به طور متوسط روزانه دو نفر درتصادفاترانندگی تهران کشته می شوند و حدود ۲۰ برابر این تعداد نیز مجروح می شوند که بخش اعظم این آمار تکان دهنده ناشی از برخی غرور نا به جا و لج بازی های بعضیرانندگاندر سطح شهر است. وی استفاده از واژه تصادف برای حوادثرانندگی را منطقی ندانست و اظهار کرد: تصادف در علم ریاضی معنای خاص خود را دارد و به مفهوم اتفاقی است که غیر قابل پیش بینی باشد در صورتی که ۹۰ درصد سوانح رانندگی قابل پیش بینی هستند و به خاطر غرور بی جا و لج کردن برخی رانندگان رخ می دهد.

معاون شهردار تهران عدم آموزش های اجتماعی به کودکان دیروز را باعثبسیاری از مشکلات رفتاری در رانندگان امروز دانست و تصریح کرد: تا وقتی کار زشت را زیبا جلوه می دهیم و نام عبور از چراغ قرمز و تضییع حقوق دیگران هنگام رانندگی را زرنگ بازی می گذاریم، نمی توانیم امید چندانی به بهبود وضعیت موجود ترافیک داشته باشیم.

وی یک سناریوی آموزشی موثر در حوزه ترافیک را طرحی دانست که هدف گزاری های آن از قبل معلوم شده باشد و اضافه کرد: یک طرح آموزشی در حوزه ترافیک زمانی تاثیر گذار است که تک تک اعضای خانواده و تمام اقشار جامعه را در بر گرفته و آسیب مورد نظر را از قبل هدف گذاری کرده باشد.

تشکری هاشمی تکرار در آموزش را باعثافزایش اثر گذاری نکات آموزشی دانست و گفت: پهنه ترافیک به وسعت پهنه تمام موضوعات اجتماعی است چرا که تک تک شهروندان هر روز با ترافیک سر و کار دارند و این موضوع مهم به نسبت گستردگی ای که از آن برخوردار است باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.

معاون شهردار تهران در پایان با تأکید بر این که لجام گسیختگی ای که در زمینه ترافیک شاهد آن هستیم باید به پایان برسد، خاطرنشان کرد: هر چند رفع نقیصه های فرهنگی به سال ها وقت نیاز دارد اما زمان آن رسیده تا با همکاری مردم و همراهی مسئولان و رسانه ها به وضعیت ترافیک سر و سامان دهیم.

ارسال نظر

پربیننده ترین