|
|
کدخبر: ۶۶۳۹۷

هفت رقم شماره ی تلفن خود را در نظربگیرید. منظور از هفت رقم ارقام بعد از کد مثلا ۰۹۱۲ یا ۰۹۳۵ یا… میباشد.

به گزارشامید، ابتدا یک ماشین حساب آماده کنید تا با هم پیش رویم. ماشین حساب موبایل هم می شود.

۱. هفت رقم شماره ی تلفن خود را در نظربگیرید. منظور از هفت رقم ارقام بعد از کد مثلا ۰۹۱۲ یا ۰۹۳۵ یا… میباشد.

۲. حالا سه رقم اول آن را وارد ماشین حساب کنید. یعنی اگر تلفن شما ۱۲۳۴۵۶۷ باشد ۱۲۳ را در ماشین حساب وارد کنید.

۳. حالا این سه رقم را در ۸۰ ضرب کنید و حاصل را با ۱ جمع کنید.

۴. عدد به دست آمده را در ۲۵۰ ضرب کنید.

۵. حالا چهار رقم پایانی تلفن خود رابا عدد به دست آمده جمع کنید.

۶. یک بار دیگر چهار رقم پایانی شماره ی خود را با آن جمع کنید.

۷. عدد ۲۵۰ را از حاصل به دست آمده کم کنید.

۸. حالا حاصل را تقسیم بر ۲ کنید.

حالا این شماره برای شما آشنا نیست؟

ارسال نظر