|
|
کدخبر: ۱۴۶۶۳۹

با تصویب نمایندگان؛

با تصویب نمایندگان هر شخص حقیقی یا حقوقی که به موجب مقررات مکلف به کسر یا ایصال مالیات مودیان دیگر است به ازای هر ماه تأخیر از سر رسید به پرداخت، ۲.۵درصد مالیات جریمه خواهد شد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه علنی روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی و در ادامه بررسی لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ نمایندگان با بررسی بندی از این لایحه مقرر کردند در شرکت های منحله، مدیران تسویه اشخاص حقوقی و در سایر شرکتها مدیران اشخاص حقوقی غیر دولتی به طور جمعی یا فردی نسبت بر پرداخت مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی و همچنین مالیات هایی که اشخاص حقوقی به موجب این قانون و قانون مالیات بر ارزش افزوده مکلف به کسب یا وصول یا ایصال آن می باشند و در دوران مدیریت آنها قطعی شده باشد با شخص حقوقی مسئولیت تضامنی خواهند داشت این مسئولیت مانع از مراجعه ضامن ضامن ها بعه شخص حقوقی نیست.

همچنین نمایندگان در بررسی بند دیگری از این لایحه مصوب کردن هر شخص حقیقی یا حقوقی که به موجب مقررات این قانون مکلف به کسر و ایصال مالیات مودیان دیگر است در صورت تخلف از انجام وظایف مقرره علاوه بر مسئولیت تضامنی که با معدی در پرداخت مالیات داشت مشمول جریمه ای معادل ۱۰درصد مالیات پرداخت نشده در موعد مقرر و دو و نیم درصد مالیات به ازای هر ماه نسبت به مدت تاخی از سر رسید پرداخت، خواهد بود.

چنانچه مالیات توسط دریافت کننده وجوه پرداخت شود در این صورت جریمه دو و نیم درصد موضوع این ماده تا تاریخ پرداخت مالیات توسط معدی مزبور از مکلفین به کسر و ایصال مالیات مطالبه و وصول خواهد شد.

ارسال نظر