|

زایمان طبیعی :

  • یک دنیا درد

    بسیاری از زنان نسبت به درد زایمان به شکل طبیعی آگاهی نداشته و تصوراتشان غلط است.