|

سلمان خان :

  • پسر شاهرخ خان دستگیر شد

    رتباط فروشنده های مواد مخدر در سینمای هند، پس از خودکشی سوشانت سینگ راجپوت وارد فاز جدیدی شده است.