|

شمال اقلیم کردستان :

  • نمایش قدرت در غرب

    ایران با حملات اخیر به مواضع تروریست‌هابه شکل واضحی پیام خود را به داعش خراسان؛ جیش العدل رسانده است.