|
|
کدخبر: ۱۴۵۹۴۰

کتاب «اصول و تکنیک های برقراری ارتباط موثر با دیگران» به چاپ سوم رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، این کتاب که در حوزه علوم ارتباطات اجتماعی و بر اساس نظریه «منبع معنی» مهدی محسنیان راد تالیف شده است، ارتباطات میان فردی را دستمایه توصیه های کاربردی می کند که بر اساس پژوهش های علمی به اثبات رسیده و مهارت ارتباط با دیگران را تحت تاثیر مثبت قرار می دهد.

نویسنده این کتاب، قادر باستانی، مدرس دانشگاه و صاحبنظر در زمینه علوم ارتباطات می گوید: ارتباط، فرایندی پویا و پیوسته مبتنی بر همگرایی و اعتماد متقابل است که در آن با استفاده از گفتار، نوشتار، علائم و رفتار، فکر، پیام و یا اطلاعات مبادله می شوند. ارتباطات سنگ بنای جامعه انسانی و سرچشمه فرهنگ و موجب تکامل آن است و فضای اجتماعی مورد نیاز را برای زیست انسان ها فراهم می آورد و بالطبع ارتباط با دیگران، یک نوع مهارت است، که انسان را در موقعیت ممتاز و بهتری قرار می دهد و دستیابی به سعادت و موفقیت را آسان تر می سازد.

کتاب «اصول و تکنیک های برقراری ارتباط»، با تکیه بر نظریه «منبع معنی»، تنها نظریه ارائه شده توسط یک دانشمند ایرانی که در مراکز بزرگ علمی دنیا مورد بحثقرار گرفته و در سازمان یونسکو به ثبت رسیده است، در پی ارایه الگویی کاربردی در بهبود ارتباط میان فردی است. نویسنده کتاب معتقد است که توانمندسازی اشخاص و آموزش فراگیر مهارت های ارتباط مؤثر با دیگران، به گسترش مهرورزی و صلح و صمیمیت در جامعه منجر می شود.

ارتباطات میان فردی شامل ارتباط کلامی، ارتباط غیرکلامی، برخورد اول و ارتباط با خود، از مباحثمهم مطرح شده در این کتاب است. اصول و تکنیک های کاربردی درباره اثرات مثبت اندیشی، الگوهای ارتباطی، خانواده موثر، ارتباط اداری موثر و مذاکره موثر نیز مباحثدیگر این کتاب را تشکیل می دهد.

کتاب حاضر علاوه بر پیوست ها، در دوازده فصل با عناوین «ارتباط»، «معنی چیست؟»، «ارتباط کلامی»، «ارتباط غیرکلامی»، «ارتباط با خود»، «نخستین برخورد موثر»، «مثبت اندیشی»، «الگوهای ارتباطی»، «ارتباط اداری موثر»، «خانواده و ارتباط موثر»، «ارتباط نوشتاری موثر»، «مذاکره موثر» و «تکریم ارباب رجوع» تدوین شده است.

چاپ سوم این کتاب که به عنوان منبع درسی ارتباطات انسانی در دانشگاه جامع علمی و کاربردی معرفی شده و تدریس می شود، در ۴۱۴ صفحه و قیمت ۱۵۰ هزار ریال از سوی نشر ققنوس انتشار یافته و در دسترس علاقه مندان است.

ارسال نظر