|
|
کدخبر: ۱۷۷۵۸۸

ریشه توقع و انتظار داشتن در آگاهی و شناخت است. توقع دو نوع است، به جا و بی جا. وقتی شناخت درست باشد توقعاتمان هم به‌جا و درست خواهد‌بود و اگر شناخت نادرست باشد، انتظارات نیز نابجا شده و حتی باعثترد شدن از جامعه و خانواده می‌گردد.

به گزارش امیدنیوز،توقعبه معنیانتظارکاری یا امری را از کسی داشتن است. وقتی توقعات و انتظارات غیرمنطقی از دیگران باشد یا به طور مداوم آنها زیر میکروسکوپ قرار داده شوند، تنها باعثناراحتی شخص می شود.

البته همه ما نیازمند این هستیم که نیازهای اصلی و ابتدایی مان در روابط برآورده شود، نیازهایی مثل احترام، اما اگر بخواهید روی چیز دیگری جز این حساب کنید، فقط ناامید خواهید شد. برای فرد این سوال پیش می آید که چه توقعاتی باید از خود داشته باشد و چه توقعاتی از دیگران نداشته باشد.

در ادامه به توقعاتی که نباید از دیگران داشت اشاره شده است.

توقعاتی که نباید از دیگران داشت

غیرخدا هیچ‌کس مونس جان تو نیست دست توقع بکش، فیض ز خیر کسان

ارسال نظر