|
|
کدخبر: ۱۷۹۲۱۴

دکتر بعد از کشیدن ۲۰ داندان متهم به قتل مریض گردید.

دندان پزشکی آمریکائی با کشیدن همزمان ۲۰ دندان مریض که منجر به مرگ گردید, به جرم قتل متهم شد. این دکتر، جرم خود را رد کرده و فعلاً با پرداخت ۲۵۰۰۰ دلار ضمانت آزاد می باشد.

در ماه دیسامبر ۲۰۱۴ کمسیون دندان ایالت کانکتیکات امریکا جواز فعالیت این دندان پرشک را در جریان تحقیقات جزائی تحطیل قرار داده بود.
گفته می شود که در جریان عملیات این دندانپرشک به تاریخچه مریض توجه ننموده و ۲۰ دندان مریض را همزمان کشیده است که منجر به مرگ مریض شد که این خود تخلف حقوقی میباشد.

ارسال نظر