|

رهبر معظم :

  • شهر را نباید بدون شهردار رها کرد

    نائب رئیس شورای شهر تهران تاکید کرد: نباید شهر را بدون شهردار و سرپرست رها کنیم و مکلف هستیم در اولین فرصت نسبت به انتخاب شهردار اقدام کنیم.