|

مبارزه با مواد :

  • نظر امام خمینی(س) در قبال موضع روحانی درباره حذف ممیزی

    امام خمینی، ممیّزی پیش از نشر را یک ضرورت غیرقابل انکار دانسته و می فرمایند: «نوشته هایی که می خواهد طبع بشود، یک چند نفری که می دانید، یقین دارید که آنها آدمهایی هستند که مستقیم هستند، و در راه مسیر ملت و کشور هستند و وابستگی به هیچ جا ندارند، آنها نوشته ها را مطالعه کنند، درست دقت کنند در آن، و بعد از اینکه دقت کردند در روزنامه یا در مجله نوشته بشود.»

  • پاسخ امام خمینی(س) به حسن روحانی درباره حذف ممیزی

    امام خمینی، ممیّزی پیش از نشر را یک ضرورت غیرقابل انکار دانسته و می فرمایند: «نوشته هایی که می خواهد طبع بشود، یک چند نفری که می دانید، یقین دارید که آنها آدمهایی هستند که مستقیم هستند، و در راه مسیر ملت و کشور هستند و وابستگی به هیچ جا ندارند، آنها نوشته ها را مطالعه کنند، درست دقت کنند در آن، و بعد از اینکه دقت کردند در روزنامه یا در مجله نوشته بشود.»

  • چرا ورزش دشمن مواد مخدر است؟

    آیا تا به حال فکر کرده اید چرا ورزش یکی از عوامل مبارزه با مواد افیونی و دشمن مواد مخدر است؟