|

شخصیت سازی :

  • مهد کودک یا مهد خانه

    بین 3-6 سال مهم ترین زمان برای کودک است تا کانون گرم خانواده را احساس کند و زمان‌پرورش دوره اول شخصیت کودک است.